Resultat för sökfrasen: berguv

Rapportera in berguvar!

BirdLife Sverige har utsett berguv till riksinventeringsart 2019 och 2020.  Orsaken är att det från många håll i landet rapporteras om minskande förekomst. För att få en bättre bild över berguvens situation och förstå orsakerna till den eventuella minskningen behöver arten följas upp. BirdLife Sverige vill därför ha in rapporter på ropande uvhanar och par […]

Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996]

Hur inventerar man berguv

Inventeringsmetodik   Inventera i februari till april! Under vinter- och vårkvällar från 1 februari till 30 april behöver så många som möjligt av de optimala uvlokalerna besökas.   Inventera i skymningen! Optimalt är att lyssna 30 minuter innan solnedgång till en timme efter solnedgången. Det innebär att bästa tidpunkten senareläggs utifrån dagslängdens förändring (se exemplet […]

Riksinventering berguv

BirdLife Sverige utsåg fram till 2013 årligen en eller flera arter som s.k. riksinventeringsarter.   Riksinventeringarna startade 1969 och pågick sedan med vissa avbrott under 40 år. År 2015 ersattes konceptet med sjöfågelinventeringen. Syftet var att kartlägga förändringar för flera arter som Svensk Fågeltaxering hade dålig täckning på i deras nationella inventeringar. BirdLife Sverige genomför […]

Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996]

Film avslöjar berguvars matsedel

Att forskning och publik fågel-TV kan gå hand i hand visas av ett danskt exempel. Med hjälp av en kamera som sänt film dygnet runt har man kunnat kartlägga ett berguvpars födovanor. Kameran var monterad nära uvarnas bo och följde livet i boet under hela häckningscykeln. Sändningarna var uppskattade av en stor publik, men de […]

Pytt i panna – Skövde Fågelklubb

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar. Vi kommer även få ta del av bilder och berättelser från Lasse Persson. Hur har hans 41 år med berguvarna varit, hur är det att ringmärka en berguvsunge, men också lite om hans fågel- och naturintresse och hur hans 26 år som […]

Artvisa vägledningar

I tabellen nedan visas fem kolumner. Kolumn 1 visar SOF-Birdlifes förslag på artvis vägledning för varje prioriterad art. I dessa vägledningar finns även bild över aktuell art samt redovisas häckningsperiod för varje art, vilket inte görs i de officiella vägledningarna. Kolumn 2 (förekomst) visar länsvis antal och förekomst av respektive art uppdelat på kategorierna allmän/tämligen […]

Internationella studier

Consolidating the State of Knowledge: A Synoptical Review of Wind Energy’s Wildlife Effects (Pdf 1,1 MB) Ovanstående review-artikel är den senaste i raden av vetenskapliga sammanställningar om vindkraftens effekter på bl.a. fladdermöss, fåglar och däggdjur. Det område där det hänt mest på sistone är studier på havsbaserad vindkraft. Det konstateras dock att vi fortfarande vet […]

Ärenden och domar

Nedan samlas dokument från ärenden som antingen bedöms vara av mer vägledande och principiell natur, eller där fågelskyddsfrågor lyfts fram alternativt negligerats. Ingen hänsyn till pilgrimsfalk 2017-08-04 (Pdf 0,9 MB) Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har fattat ett beslut där vindkraftverk tillåts mindre än 400 respektive mindre än 600 meter från två häckningstjärnar för […]