BirdLife Sverige tar ställning för ett inkluderande Europa

Vi måste bygga ett Europa som är inkluderande, öppet och hållbart för både människor och miljö. Det är innebörden i ett gemensamt uttalande från 177 europeiska och nationella, ideella organisationer och fackföreningar. Tillsammans ska vi lyfta de viktiga frågorna och bjuda in till en dialog om framtidens Europa.

För naturen och fågellivet har samarbetet inom EU betytt oerhört mycket. Fåglarna känner exempelvis inga gränser utan rör sig obehindrat över såväl nationella som religiösa gränser. Det innebär också att de, för att bibehålla livskraftiga stammar på sikt, är beroende av skydd som sträcker sig över dessa gränser. Vid få andra tillfällen blir värdet av globala och transnationella överenskommelser lika uppenbart som när det gäller flyttande fåglar.

Idag står Europa vid ett vägskäl, där alltför många européer är missnöjda och besvikna – och besvikelsen riktas mot EU. Denna förtroendekris kommer i en situation när många kämpar med försämrad levnadsstandard och oro över tillståndet i omvärlden med stora flyktingströmmar och följder av globalisering. När dessa människor söker svar, gynnas populism, intolerans och EU-skepsis.

Men lösningen är knappast ökad nationalism och inhuman politik. Det krävs istället mer samarbete – inte mindre. Tillsammans kan det civila samhället och politiken arbeta för ett bättre, mer inkluderande och humanare EU som strävar mot demokrati, jämlikhet och en hållbar utveckling. Ett EU som också står för ett starkt naturskydd och meningsfulla åtgärder mot klimatförändringarna.

Hela uttalandet finns här.

Gilla gärna