Det går bättre för rödspoven!

Så här års samlas många rödspovar längs fyrvägen ner till Långe Jan, Ottenby – idag räknades hela 63 stycken. Rödspoven är en av våra mest fåtaliga häckfåglar och klassas som Akut hotad (CR) på den svenska rödlistan. En orsak till det är att rödspoven häckar på blöta och betade strandängar, en biotop det råder stor brist på.

Under flera decennier har den svenska populationen minskat till att bara omfatta ca 75 par, men nu verkar trenden glädjande nog vara uppåtgående, i alla fall på Öland där den absoluta majoriteten häckar. Under vårens inventering registrerades 90 par, vilket är åtminstone dubbelt så många som för tio år sedan. Den totala svenska populationen beräknas nu till 120 par.

Bidragande till den positiva utvecklingen har bland annat varit att länsstyrelsen i samarbete med lantbrukare och ideella organisationer som BirdLife Sverige har återskapat våtmarker och betade ängar. En annan orsak är den kontroll av predatorer som lokala jägare genomfört. Många av rödspovarnas ägg och ungar faller nämligen offer för arter som räv, grävling och kråka. Särskilt räven ansågs tidigare som en högst betydande predator på många vadare, men påverkan från den är nu avsevärt mycket lägre som en kombination av rävskabb och lokal jakt. I områden utan jakt kommer fortfarande märkbart få vadarungar på vingarna.

 

Rödspov längs fyrvägen, Ottenby.

Gilla gärna