Givande seminarium om våtmarker(6)

Den gångna helgen, 14–15 november, hölls ett nationellt våtmarksseminarium i Skövde. Arrangör var BISAM, ”Biologiska föreningar i samarbete”, en sammanslutning där SOF-BirdLife i allra högsta grad är aktivt.

Detta var den tredje konferensen som BISAM anordnat, och i år var temat våtmarker. Konferensen syftade till att finna gemensamma frågor och arbetssätt vad gäller olika naturvårdsfrågor, och denna gång handlade föreläsningarna om allt från ”gäddfabriker”, markägarinitiativ gällande grodor och behovet av spillvattenvåtmarker till tunga maskiner för våtmarksrestaurering och hur man bäst återställer högmossar efter torvbrytning.

Behovet av att om möjligt kartlägga och planera för större sammanhängande områden istället för småsnuttar betonades, liksom att använda ordentliga översvämningskarteringar. En av föreläsarna poängterade vikten av att dränka granarna, inte grannarna!

En tydlig slutsats var att de insatser som görs i våtmarksskapande eller -restaurerande projekt av olika slag skulle behöva följas upp betydligt bättre för att vi ska veta vilka åtgärder som faktiskt ger det bästa resultatet, beroende på vilket resultat som eftersträvas. Redan när man planerar för våtmarksrestaurering måste man lägga in medel och tid för uppföljning, och då på många års sikt. Sammanfattningsvis gav helgen många och intressanta infallsvinklar gällande våtmarker.

(Lotta Berg)

Gilla gärna