Ny fågelinfluensa, H5N8, i Sverige

Influensavirus typ A är en välkänd zoonos, d.v.s. en sjukdom som sprids mellan djur och människa. De olika varianterna (subtyperna) benämns utefter vilken sort av två proteiner som finns på virusets yta. Bland fåglar (huvudsakligen ”vattenfåglar” som änder, gäss, svanar, måsar och vadare) finns 16 H och 9 N som kan kombineras hur som helst i 144 olika kombinationer, t.ex. H5N1 och H7N9.

Ibland sprids en virusstam från fåglar till däggdjur och kan så småningom om anpassa sig till sin nya värd så att det i princip enbart smittar denna och närstående (grisens och människans immunsystem är i sammanhanget tämligen lika). Det är vad som exempelvis inträffat med den tidigare benämnda ”svininfluensan”, H1N1, men alla influensa A som drabbat oss människor kommer ursprungligen från fågelvärlden. De har sedan spridits och utvecklats hos andra värdar, såsom gris och häst, för att till slut bli virusformer som i princip bara angriper människor.

Hos sina ursprungliga värdar, främst vilda änder, orsakar influensa A sällan allvarlig sjukdom, sannolikt eftersom virus och värd anpassat sig till varandra under mycket lång tid. Vissa varianter av H5 och H7 kan dock, sedan de introducerats till fjäderfä, genomgå en förändring som gör att de orsakar hög dödlighet. Om ett sådant högpatogent virus återintroduceras till vilda fåglar kan även de drabbas av intensivt sjukdomsförlopp och död. Det är sådana utbrott som i media brukar benämnas fågelinfluensa, men märk väl att egentligen alla virus av typen influensa A ursprungligen är fågelinfluensor.

Influensa A som cirkulerar i naturen är vanligt förekommande och nästan helt uteslutande lågpatogena. Exempelvis bär upp till 30 % av gräsänderna som fångas vid Ottenby fågelstation på sådana virus, men trots det har det under 15 års intensiv provtagning inte påträffats en enda högpatogen variant. Oron är dock stor för introduktion av lågpatogena virus till tamfåglar, varför myndigheterna avlivar alla besättningar där H5 eller H7 upptäckts.

Det pågår nu ett utbrott av högpatogen fågelinfluensa H5N8 i Europa. Nyligen påvisades denna form även i Skåne, där en sjuk knipa lämnades in till viltrehabiliterare och sedermera avled. Obduktion visade att den dött av H5N8. Samtidigt har höns i en fjäderfäbesättning i Skåne också drabbats av samma fågelinfluensa.

SVA uppmanar nu personer som rör sig ute i naturen, främst i södra halvan av landet och särskilt längs kustområden och sjöar där ansamlingar av fåglar förekommer, att rapportera individer som hittas sjuka eller döda. Ansamlingar av döda fåglar är av största intresse, men även enstaka sjöfåglar bör noteras och undersökas. Rovfåglar som ätit av infekterade kadaver kan också insjukna. Även om ingen människa ännu drabbats av H5N8 kan det vara säkrast att i första läget inte röra de döda fåglarna. Rapportera, helst omgående, via formuläret ”Fynd av döda djur” https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/rapportera-in-doda-vilda-djur/fynd-av-doda-djur-vilda-djur

Daniel Bengtsson

Gilla gärna