Nya inventeringen av våtmarker en framgång

Mer än 150 inventeringsrutter omfattande cirka 300 olika punkter genomfördes vid våtmarker under våren och försommaren. Totalt noterades 33 000 fågelindivider av 83 olika våtmarksanknutna arter och rovfåglar. Detta innebär att den nya inventeringsformen blev en framgång redan första året den genomfördes på allvar.

Inventeringsformen kommer nu att permanentas under namnet Sjöfågeltaxeringen, och förhoppningen är att den snart ska få ännu större spridning. I år har inventeringsrutter genomförts i ungefär hälften av landets landskap och de regionala skillnaderna är mycket stora. Allra bäst gensvar kom från Sörmland, där inte mindre än 56 inventeringar genomfördes.

Under många år har SOF-BirdLife genomfört riksinventeringar. Men det har med åren blivit allt svårare att engagera medlemmar i denna inventeringsform. Därför föddes idén om en ny inventeringsform, och kontakt togs med Svensk Fågeltaxering (SFT) som administreras via Lunds universitet. Tillsammans med SFT utformades en inventeringsform som ska täcka alla typer av våta miljöer (utom myrar) och som nu alltså får namnet Sjöfågeltaxeringen. Förhoppningen är att få en bättre bild av utvecklingen för många våtmarksarter som inte täcks av SFT:s övriga inventeringssystem.

– Det har vi lyckats bra med. Inventeringen ger en mycket bättre täckning för många arter än SFT:s övriga system, säger Linus Hedh som tillsammans med Ulrik Lötberg håller i SOF-BirdLifes del av projektet.

Inventeringsformen är enkel och förutom på våtmarksfåglar är den också inriktad på rovfåglar. Den kan genomföras från en enda plats men också läggas upp som en rutt med flera punkter. En förhoppning är att den enkla formen även ska kunna locka nya inventerare.

– Även det har vi lyckats ganska bra med eftersom ungefär två tredjedelar av årets inventerare inte inventerat åt SFT tidigare. Det är också mycket positivt att drygt 20 procent av årets inventerare är kvinnor, säger Linus Hedh.

(AW)

Under början av 2016 ska mera information om inventeringen skickas ut till SOF-BirdLifes regionalföreningar. Är du intresserad av att medverka, kan du kontakta din regionala förening under våren.

Information om projektet finns även här: https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/sjofageltaxeringen/

Gilla gärna