Resultat för sökfrasen: berguv

Rapportera in berguvar!

BirdLife Sverige har utsett berguv till inventeringsart 2019 och 2020.  Orsaken är att det från många håll i landet rapporteras om minskande förekomst. För att få en bättre bild över berguvens situation och förstå orsakerna till den eventuella minskningen behöver arten följas upp. BirdLife Sverige vill därför ha in rapporter på ropande uvhanar och par […]

Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996]

Hur inventerar man berguv?

Inventeringsmetodik   Inventera i februari till april! Under vinter- och vårkvällar från 1 februari till 30 april behöver så många som möjligt av de optimala uvlokalerna besökas.   Inventera i skymningen! Optimalt är att lyssna 30 minuter innan solnedgång till en timme efter solnedgången. Det innebär att bästa tidpunkten senareläggs utifrån dagslängdens förändring (se exemplet […]

Landsomfattande inventering berguv

BirdLife Sverige utsåg fram till 2013 årligen en eller flera arter som s.k. riksinventeringsarter. Riksinventeringarna startade 1969 och pågick sedan med vissa avbrott under 40 år. År 2015 ersattes konceptet med sjöfågelinventeringen. Syftet var att kartlägga förändringar för flera arter som Svensk Fågeltaxering hade dålig täckning på i deras nationella inventeringar. BirdLife Sverige genomför åren […]

Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996]

Film avslöjar berguvars matsedel

Att forskning och publik fågel-TV kan gå hand i hand visas av ett danskt exempel. Med hjälp av en kamera som sänt film dygnet runt har man kunnat kartlägga ett berguvpars födovanor. Kameran var monterad nära uvarnas bo och följde livet i boet under hela häckningscykeln. Sändningarna var uppskattade av en stor publik, men de […]

Radikal förvaltningsplan för storskarv i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har slagit fast en förvaltningsplan som syftar till att antalet skarvar, och därmed också skadorna som skarvarna orsakar, i Stockholms skärgård ska minska. Länsstyrelsen anser att antalet skarvbon bör kunna minskas från ca 6 000 till 3 000 senast till år 2030 – en omfattning, och framförallt tidsplan, som ett flertal inkomna […]

Svenska förstafynd – kronologiskt

Arter som tidigare granskats av Raritetskommittén Korp 500 Vrm Järsberg Orre 1018 Trana 1018 Näktergal 1250 Vg Gamla Lödöse Sånglärka 1263 Gök 1307 Tofsvipa 1330 Berguv 1330 Nattskärra 1330 Råka 1330 Kråka 1330 Ormvråk 1350 Skata 1350 Järpe 1400 Gråhäger 1400 1400-1450 Kaja 1400 1400-1450 Tjäder 1465 Rapphöna 1500 Röd glada 1500 Skogsduva 1500 Tornseglare […]

Falu Gruva – Falu fågelklubb

Vi spanar efter berguv och svart rödstjärt vid Falu Gruva. Samling vid utsiktsplattformen kl. 18.00. Ansvarig Rolf Persson, 073-073 15 40

Uggleutflykten till Häradsudden – Fågelföreningen i Norrköping

Under ledning av ugglekännaren Lars Hedenström besöker vi de klassiska ugglemarkerna kring Häradsudden där vi hoppas få höra berguv, sparvuggla och kattuggla. Samling vid Himmelstalundsbadets parkering Kl 18:00 för gemensam samåkning. Samarrangerat med Naturskyddsföreningen Söderköping. Först till kvarn – anmälan till Stig Lindvall 070-639 96 60