4 februari, 2021

Termikflaskhalsar – vad är det och vad har de för funktion? Två nya rapporter förklarar!

Här publicerar vi två rapporter skrivna av Per Hansson, affilierad vid ARCUM. Rapporterna avser två studier av termikflyttande fåglar i Fennoskandia. I rapporterna får vi ta del av sammanställning från en stor mängd data insamlat och inrapporterat av ideella ornitologer under en sådan lång tidsperiod som 90 år (1930–2019)!  Noteringar för vår respektive höst särredovisas. Här kan du som läsare hitta 73 kartor som redogör för hur 17 arter flyttande rovfåglar följer generella flyttstråk genom Fennoskandia. All data som presenteras i dessa två rapporter är hämtat från Artportalen Sverige, databasen Tiira (BirdLife Finland), Dofbasen (Dansk Ornitologisk Forening) och Artsobservasjoner (Norsk Ornitologisk Forening).  
Karta från rapporten Flaskhalsar för flyttande rovfåglar i Fennoskandia av Per Hansson.

Syftet med de två studierna är att identifiera var i landskapet rovfåglar koncentreras i Fennoskandia och belägenheten av de mest frekventerade flaskhalsarna över öppet hav. Särskild tyngdpunkt läggs på Sverige, vars geografiska läge gör att stora mängder rovfåglar som häckar i Finland, Norge och Ryssland passerar. Resultatet avser att kunna presentera ett mönster som kan användas för att undvika felaktig lokalisering av höga konstruktioner som t.ex. vindkraftsanläggningar. En fråga som sällan diskuteras i andra sammanhang är att luftrummet (olikt mark) saknar formellt skydd och inte kan pekas ut som skyddsområde.

 

 

Rapporterna exemplifierar också hur förutsättningslöst insamlade data i våra nationella databaser kan användas i naturvårdssyfte.

Var tror du att de viktigaste fennoskandiska flaskhalsarna finns?

Var uppstår koncentrationer av termikflyttare i smala korridorer under höst och vår? 

Använder vuxna fåglar flaskarhalsarna i större omfattning än ungfåglar?

 

 

Läs rapporterna på länkarna nedan och inspireras av vad rapportering i Artportalen kan bidra med och användas till!

 

 

Flaskhalsar för flyttande rovfåglar i Fennoskandia – 2020

 

Koncentrationer av hotade termikflyttande fåglar i Fennoskandia – 2019

Gilla gärna