80% av Europas insekter försvunna på 30 år!

Nära 80 procent av alla flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa de senaste 30 åren. Nedgången beskrivs av forskare som katastrofal och misstänks bero på det ”moderna” jordbruket. Hela ekosystem kan vara hotade.

Sedan 1989 har ett stort nätverk av entomologer runt om i Tyskland regelbundet fångat in flygande insekter i över 60 tyska naturreservat. Fynden har nu sammanförts till en studie som publicerats i tidskriften Plos One och artikeln ”More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas” når du via denna länk: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809).

Resultatet visar på en dramatisk minskning av insekter de senaste 27 åren – med 76 procent i snitt och med 82 procent på somrarna, då insekterna vanligtvis förekommer i större antal. Notera att insamlingen alltså skett i skyddade naturområden och inte i det brukade landskapet. Det blir därmed uppenbart hur exempelvis jordbruket kan påverka även de naturområden som vi anser vara skyddade.

Forskarna har ännu inte med säkerhet kunnat fastslå en förklaring, men menar att minskningen inte beror på skiftningar i väderförhållanden och förändringar i landskapet. Troligtvis handlar det om ett intensifierat jordbruk som bland annat innebär utökad användning av olika bekämpningsmedel och gödsel. Särskilt så kallade neonikotinoider – som utgör ett mycket potent insektsgift – pekas ut som en starkt bidragande orsak till minskande insektsbestånd. Användningen av dessa måste förbjudas snarast!

Tidigare studier har visat på alarmerande minskningar av bin och fjärilar, som har en viktig roll som pollinerare, både i vild natur och i jordbruksmark. I denna studie redovisas också hur bland annat flugor, trollsländor och getingar har minskat, vilket förvärrar läget.

Studien baseras enbart på data från Tyskland, men forskarna menar att resultaten kan ses som en trolig fingervisning för situationen i jämförbara länder i Europa. Ny forskning måste påskyndas för att komplettera bilden och föreslå möjliga lösningar på problematiken.

Den drastiska minskningen av insekter är sannolikt högst bidragande till den utbredda tillbakagången bland Europas fåglar som är knutna till jordbrukslandskapet. För svenskt vidkommande visar exempelvis siffror från Svensk fågeltaxering att uppemot 3 av 4 sånglärkor, och nästan lika många tofsvipor, försvunnit sen 1970-talet.

I ett försök att bryta trenden startade BirdLife Sverige för tio år sedan tillsammans med Hushållningssällskapet projektet ”Fågelskådare och lantbrukare i samarbete för ökad biologisk mångfald”, där jordbrukare och fågelskådare tillsammans strävar efter att gynna fågellivet i jordbrukslandskapet. Det kanske allra viktigaste steget är att öka tillgången på insekter för att fåglarna ska kunna föda upp sina ungar – ett tydligt exempel på att fåglarna är goda indikatorer för biologisk mångfald. Läs gärna mer om projektet på vår webbsida https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/jordbruk/lantbrukare-fagelskadare/

Sånglärkan är en av de arter som vi lagt mycket energi på, bland annat genom ett eget projekt – Rädda Sånglärkan. Både i Storbritannien, där idén med ”lärkrutor” föddes, och i Sverige pekar studier på att fält med lärkrutor innehåller ungefär dubbelt så många sånglärkor som omgivande åkrar.

Läs gärna vårt faktablad om Rädda Sånglärkan – Klicka här.

Gilla gärna