Alldeles för många kungsörnar dödas av tåg

Statistik över döda kungsörnar som kommer till SVA och Naturhistoriska Riksmuseet visar att uppemot 40-45 % dödas av tåg (se fotnot). Kungsörn Sverige (KÖS) har, liksom BirdLife Sverige, vid upprepade tillfällen uppvaktat såväl Naturvårdsverket som Trafikverket och Miljödepartementet för att minska den för kungsörn mest frekventa dödsorsaken, men dödandet fortgår trots att kunskap finns om hur det kan förhindras.

Trafikverket har sedan lång tid tillbaka kunskap om att tågen årligen kör på vilt (främst ren, älg och rådjur) som går längs banvallen. Snörika vintrar ökar påkörningarna markant, då djuren nyttjar järnvägen för att det är lättare att vandra där. Kadaver som inte rensas bort från banvallen blir föda åt rovfåglar som kungsörn, havsörn, duvhök samt rovdjur som lo, varg, järv m.fl. Dessa djur riskerar då att själva bli påkörda.

Tågdöden slår särskilt hårt mot vuxna reproducerande kungsörnar, eftersom det nästan uteslutande är de revirhävdande fåglarna som stannar i norra Sverige under vintern. Detta är särskilt oroväckande när ungproduktionen för svenska kungsörnar har sjunkit från 0,5 till 0,4 ungar per besatt revir, vilket innebär att reproduktionen nu understiger gränsen för en långsiktigt livskraftig population.

Hittills i vinter har över 400 renar dödats i norra Sverige av tåg (200 enbart på sträckan Kiruna–Riksgränsen). Under december och januari har fyra vuxna kungsörnar blivit påkörda och dödade längs stambanan i norra Västerbotten. Det beror till stor del på att det saknas stängsel, eller att befintligt stängsel är trasigt.

KÖS och BirdLife Sverige finner situationen orimlig och kräver att Trafikverket följer miljöbalkens hänsynsregler gentemot en hotad fågelart genom att:
1. Uppföra och underhålla fungerande viltstängsel.
2. Förkorta exponeringstiden av påkörda djur genom jourberedskap, även under helger.
3. Effektivisera röjningsarbetet så att inga kadaverrester lämnas på/vid banvallarna.
4. Påbörja/öka utfodringsverksamhet (t.ex. med trafikdödade kadaver) på behörigt avstånd från järnvägarna i norra Sverige.

Fotnot: Förvisso är dödsorsaker som sjukdom och svält säkerligen underrepresenterade i statistiken eftersom örnar som dör av de orsakerna hittas mera sällan.

Gilla gärna