Ändringar i jaktförordningen ska ge bättre beslutsprocess

I veckan som gick beslutade regeringen att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut om licensjakt efter varg ska fattas i god tid före jaktstart. Syftet är att få till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess.

Regeringsbeslutet innebär också att beslut om jakt efter andra arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och beslut om jakt efter vilda fåglar (utöver kungsörn) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det för även med sig att Naturvårdsverket inte längre ska vara en instans i överprövningskedjan.

Beslutet om ändringar i jaktförordningen (1987:905) och förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet innebär att Förvaltningsrätten i Luleå blir specialforum för överklaganden av jaktbeslut avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn. Vidare innebär ändringen att beslut om licensjakt efter varg som huvudregel får fattas senast den 1 oktober. De år som miniminivåer ska fastställas får beslut om licensjakt efter varg istället fattas senast den 15 oktober.

– Det är glädjande att vi med dessa ändringar kan få lite ordning och reda vid beslut om jakt. Domstolsprövning av en länsstyrelses jaktbeslut ska inte kunna ske så pass sent att jakttiden hinner upphöra innan slutgiltigt beslut tas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Det införs också en bestämmelse som innebär att ärenden om jakt efter arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet ska handläggas skyndsamt. Ändringarna träder i kraft den 20 juni.

– Regelverket kring jaktbeslut har länge varit oklart och förvirrande. Att vi nu får tydligare regler för de stora rovdjuren och överklagandeprocessen är bra och något som vi ställt oss positiva till i vårt remissvar, säger SOF-BirdLifes ordförande Dennis Kraft i en kommentar.

 

Regeringens beslut innebär också att jakt efter vilda fåglar får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Foto: Anders Wirdheim

Gilla gärna