Bestämt nej till skyddsjakt på trana

Östergötlands Ornitologiska Förening (ÖgOF) anser bestämt att ansökan om skyddsjakt på trana vid Bårstad Lantbruk, Tåkern bör avslås. Föreningen skriver att även om tranans populationsutveckling i Sverige är god, bör dödande av fåglar som en skadeförebyggande åtgärd undvikas så långt det är möjligt.

Dessutom, och detta är inte minst viktigt, finns det inget i ansökan som visar om man företagit några andra åtgärder för att råda bot på de problem man anser sig ha. I Naturvårdsverkets Riktlinjer för beslut om skyddsjakt (2012) står det att skyddsjakt är en sista lösning när alla andra rimliga alternativ har uteslutits.

Det saknas också beskrivning av hur omfattande skadorna är. Även när det gäller detta är Naturvårdsverkets riktlinjer tydliga. Där står att skyddsjakt bara kan bli aktuell för att förhindra allvarlig skada, och att skador som får anses vara en normal affärsrisk för verksamheten inte bör omfattas av vad som är att betrakta som allvarlig skada. ”Ett exempel på normal risk är betesskador i mindre omfattning på grödor som fåglar orsakar” (SNV 2012).

ÖgOF påpekar också att det, så vitt föreningen känner till, inte finns någon ordentlig utvärdering av skyddsjakt på trana: ”Om man dödar tranindivider i en betande grupp och därigenom också skrämmer iväg resten av flocken, bara för att nästa dag se denna grupp ersatt av en annan (eller andra betande fåglar, som gäss), har dödandet varit helt meningslöst. Ingenstans i ansökan hänvisas till beprövad erfarenhet av långsiktigt framgångsrik skyddsjakt på tranor”, skriver Östergötlands Ornitologiska Förening.

(AW)

Gilla gärna