BirdLife Sverige kommenterar skogsprogrammet

Regeringen har i dagarna tagit flera beslut kring skogen. Nyckelbiotopinventeringen har fått de direktiv man väntat på och en ny landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i skogen skall ske, vilket vi i BirdLife Sverige anser mycket positivt. Nyckelbiotopinventeringen är ett av de kunskapsunderlag som bäst identifierar värdefull natur i skogslandskapet.

Man aviserar även en översyn av artskyddsförordningen. Det nya regelverket ska ge incitament för att bevara och utveckla naturvärden, bidra till att effektivt skydda hotade arter och samtidigt vara tydligt gentemot markägare om när man som skogsägare har rätt till ersättning och när man inte har det.

– Vi kan konstatera att artskyddsförordningen endast har tillämpats i begränsad utsträckning sedan den infördes i skogsvårdslagen 2014. Vi menar att det är viktigt att man i det nya regelverket utvecklar ett system där markägare som bidrar med naturvärden som gynnar arterna belönas, i vissa fall kanske på bekostnad av de som inte bidrar till detta. Vi ser också med nödvändighet en delad ekonomisk börda av systemet mellan staten å ena sidan och skogsnäringen å den andra, eftersom näringen har ett sektorsansvar för implementeringen av skogsvårdslagen. Den tillämpning av artskyddsförordningen som hittills gjorts har likväl inneburit väsentliga framsteg, framför allt när det gäller rovfåglar och arealkrävande fågelarter, såsom tjädern. Det är helt avgörande att natur- och fågelhänsynen inte försvagas utan upprätthålls i och med den nya översynen. Satsningen på grön infrastruktur kan vara en viktig pusselbit för att styra hänsynen för många arealkrävande fågelarter, vilka omfattas av artskyddsförordningen. Väl utvecklade och tillämpade ”målbilder för god miljöhänsyn” är en annan del som skulle kunna bidra till ett effektivt artskydd.

Regeringen har även beslutat kring ett strategidokument för Sveriges första skogsprogram. Strategidokumentet domineras av omställningen till en växande bioekonomi, bort från fossilberoendet.

– Detta anser vi i grunden är bra, men det får inte bli så intensivt att det resulterar i försämrad biologisk mångfald.

BirdLife Sverige och andra naturvårdsorganisationer har efterfrågat en definition av ”ett hållbart skogsbruk”. I strategidokumentet framkommer att man ställer sig bakom den definition som används inom Forest Europe, det paneuropeiska skogssamarbetet, som lyder: ”Det hållbara skogsbruket handlar om förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt och i en sådan takt som upprätthåller dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och dess förmåga att nu och i framtiden fylla relevanta ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå, och som inte skadar andra ekosystem”.

– Även detta är ett steg i rätt riktning, men det ställer stora krav på att åtgärder vidtas för att uppnå de miljömål vi har inte bara i skogen utan även andra miljömål där skogsbruket är med och påverkar. Detta gäller till exempel sjöar och vattendrag, försurning samt förlust av biologisk mångfald, miljömål som idag inte uppnås. Det omfattande kalhyggesbruket är t.ex. den enskilt största orsaken till rödlistningen av arter i skogen.

Regeringen anger i strategidokumentet också en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, utan bevaras.

– Detta skickar tydliga signaler om att skydda de sista sammanhängande naturskogarna vi har i nordvästra Sverige behöver ett långsiktigt skydd, vilket vi i BirdLife Sverige ser positivt på.

Strategidokumentet vill även öka satsningar på mångbruk i skogen, vilket utöver skogsproduktion även handlar om bevarande av den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, estetiska värden, renskötsel, jakt, bär- och svampplockning samt fäbodbruk och friluftsliv med mera.

BirdLife Sverige tror också att ökad satsning på mångbruk är viktigt. Som man skriver i strategidokumentet har antalet anställda inom skogssektorn gradvis minskat i takt med den tekniska utvecklingen. Besöksnäringen är en växande näring med stor potential till ökat företagande där skogens upplevelsevärden har en viktig roll.

Strategidokumentet från regeringen kommer framöver att följas av en handlingsplan med åtgärder.

Länkar till relevanta sidor:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-ser-over-artskyddet/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/uppdrag-om-nyckelbiotopsinventering/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige/

Gilla gärna