19 december, 2019

BirdLife Sverige kritiska till att Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar

Fåglar och annan mångfald lider brist på äldre, varierade skogar. Trots att antalet träd i Sverige har ökat de senaste decennierna, har ytan gammal skog med höga biologiska värden minskat. Sedan 1990-talet har Skogsstyrelsen i den så kallade nyckelbiotopsinventeringen identifierat biologiskt värdefulla skogar. Att ett skogsområde betecknas som en nyckelbiotop innebär inget automatiskt skydd, men det är ett mycket viktigt kunskapsunderlag i arbetet med att utse områden för formellt skydd; dessutom får nyckelbiotoper inte avverkas i skogar som brukas av FSC-certifierade skogsägare.

 

Då Skogsstyrelsens resurser för nyckelbiotopsinventeringen har varit begränsade, har många nyckelbiotoper identifierats och registrerats då myndigheten besökt skogsområden i samband med att en avverkningsanmälan har kommit in. Under hösten lade Skogsstyrelsen fram ett förslag om att sluta med detta – man vill inte längre registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Under remissomgången avstyrkte BirdLife Sverige – precis som Naturskyddsföreningen och många andra miljöorganisationer – förslaget. Vi har också arbetat aktivt med kontakter med myndigheter och andra intressenter för att försöka påverka beslutet, bl.a. genom att sammanställa den omfattande kritik som kommit från landets länsstyrelser och internt inom Skogsstyrelsen.  I måndags kom ändå tyvärr beskedet att en oenig styrelse beslutat att förslaget skall antas.

 

Samtidigt som Skogsstyrelsen nu alltså avsäger sig ett viktigt sätt att hitta och registrera nyckelbiotoper, kommer myndigheten ta fram ett utvecklat arbetssätt för en allsidig utredning vid handläggning av avverkningsanmälningar. Vi i BirdLife Sverige ställer oss undrande till hur detta nya utvecklade arbetssätt ska se ut, då vi anser att det arbetssätt som finns idag redan är välkänt och genomarbetat. BirdLife Sverige stödjer helt Skogsstyrelsens förslag om behovet av ett rikstäckande underlag om skogar med höga naturvärden.

 

Det är viktigt att påpeka att reglerna för skogscertifieringen FSC, där BirdLife Sverige medverkar, inte påverkas av ovan nämnda registreringsstopp. Däremot kommer Skogsstyrelsens beslut att innebära en ökad arbetsbelastning för alla seriösa, mindre skogsägare, och virkesköpare som förlorar ett verktyg för att sköta sin certifiering. Vi kommer fortsätta att noggrant bevaka frågan! I nuläget är vår farhåga att naturvärdena i svenska skogar i ganska stor utsträckning lämnas vind för våg av Skogsstyrelsen.

 

 

Här kan du läsa vår sammanställning om kritiken från länsstyrelserna och internt inom skogsstyrelsen mot förslaget

Här kan du läsa mer om skogsstyrelsens beslut

Här kan du läsa BirdLife Sveriges remissvar

 

 

Gilla gärna