Citronärla etablerad som svensk häckfågel?

De senaste åren har vi sett en invandring av fågelarter som kommit söderifrån. Svarthakad buskskvätta, brandkronad kungsfågel, svarthuvad mås och ägretthäger är alla exempel på detta. Alla fyra ser nu ut att ha etablerat sig som häckfåglar även om det i de två sistnämnda fallen enbart handlar om några få par. Ännu en art som nu kanske kan betraktas som etablerad häckfågel är citronärla. Den har dock invandrat från öster – och den har tagit god tid på sig.

Denna sommar har det konstaterats minst en häckning (möjligen två) vid Öfjärden i Ångermanland. Minst tre ungar har setts på platsen. Enligt Artportalen verkar det även ha genomförts en häckning i närheten av Bottorps hamn i Kalmar län. En citronärlehanne i Tysslingen i Närke har sannolikt samhäckat med en gulärlehona, och samma förhållande verkar ha gällt på den sydöstra delen av Degernässlätten i Västerbotten. Kanske är det för tidigt att hävda att arten nu etablerat sig i Sverige, men sett i skenet av de senaste årens utveckling, verkar något av ett genombrott ha skett.

Redan 1977 sågs en citronärlehanne mata ungar på en plats i Jämtland. Huruvida det gällde en artren häckning eller en samhäckning med gulärla verkar inte ha blivit klarlagt. Därefter dröjde det till början av 1990-talet, då blandhäckningar citronärlehanne x gulärlehona konstaterades vid flera tillfällen i Västmanland åren 1990–92. Några år dessförinnan, 1988, hade en citronärlehona setts samla bomaterial med en gulärlehanne vid Ölands södra udde. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet gjordes ytterligare fynd som tydde på blandhäckning med gulärla i Halland, Västergötland, Uppland och Ångermanland.

Den första riktigt säkra häckningen av ett citronärlepar i Sverige genomfördes vid Tullgarnsnäs i Sörmland så sent som 2013. Den resulterade i minst tre (möjligen fyra) flygfärdiga ungar. Året därpå (2014) häckade ett par vid Ströms mad i Fysingen i Uppland, men den häckningen verkar inte ha resulterat i några flygfärdiga ungar.

Under 2015 genomfördes en häckning vid Öfjärden i Ångermanland, dvs på samma plats där ett eller möjligen två par häckat i år. Våren 2015 fanns även två par vid 2013 års häckningsplats Tullgarn i Sörmland. Bobygge och bobesök iakttogs, men inget tyder på lyckad häckning. Vid Tysslingen i Närke sågs en hanne och tre årsungar under sommaren, men då ingen hona sågs, kan det ha handlat om en samhäckning med en hona av gulärla.

Sammantaget ger dessa observationer onekligen en bild av att citronärlan ser ut att börja få fotfäste som häckfågel i landet. Även när det gäller fynden utanför häckningstid ses en ökande trend.

(AW)

Gilla gärna