Fåglarna i Sverige II

Efter 15 års arbete publicerades 2012 ”Fåglarna i Sverige”, en banbrytande bok med uppskattningar av antalet häckande par för landets alla 253 fågelarter. Därtill gavs regionala siffror för län, landskap och de fem lappmarkerna. Denna bok är helt unik i sitt slag, även i ett internationellt perspektiv.

De 12 397 skattningarna som står att finna i boken grundade sig på en genomgång av i princip alla tillgängliga antals- och täthetsiffror som gick att finna i olika typer av publikationer fram till 2008.

Naturligtvis var inte alla siffror ”rätta”, men bästa möjliga kunskap låg bakom skattningarna. Ett arbete av detta slag engagerar naturligtvis många fågelkunniga människor, och vi som skrev boken har fått många kommentarer på olika skattningar sedan boken publicerades.

I samband med att det nu på europeisk nivå skall tas fram siffror dels till fågeldirektivets artikel 12-rapportering (EU-länderna) och dels till en ny europeisk fågelatlas (hela Europa) tar vi chansen att ta fram nya siffror.

Tiderna förändras och kunskapen ökar! Vi vill därför ta fram nya regionala skattningar för alla de i Sverige häckande fåglarna och uppdatera den nationella databasen av tätheter och skattningar.

Vi kommer fortsätta att jobba mycket med data från Svensk Fågeltaxering. Vidare kommer vi att inhämta nytillkommen kunskap från 2008 och framåt i tillgänglig litteratur och från de synpunkter som framkommit på de gamla skattningarna. Naturligtvis välkomnar vi synpunkter på de föregående skattningarna och förslag på nya skattningar, både på nationell och regional nivå.

Synpunkter skall skickas till ulfottossonlux@gmail.com

Vår plan är att avsluta arbetet med nya siffror under slutet av 2019 och att publicera resultaten under 2020.

Föregående skattningar för landskap och lappmarker kan du hitta här. Länk till exceldokument.

Gilla gärna