Hård kritik mot hamnbygge i Mälaren

SOF-BirdLife riktar, tillsammans med regionalföreningarna i Uppland och Stockholm, hård kritik mot beslutsunderlaget för ett större hamnbygge i Kalmarviken vid Bålsta i Mälaren. Ärendet ska inom kort behandlas av Mark- och miljödomstolen. Framför allt riktas kritiken mot en undermålig miljökonsekvensbeskrivning och vilka effekter projektet får på fågellivet i området. Såväl havsörn som fiskgjuse häckar alldeles i närheten.

Föreningarna betonar att det faktum att miljökonsekvensbeskrivningen är mycket knapphändig på intet sätt är unikt för detta projekt. Tvärtom är detta en generell brist vid många såväl stora som små exploateringar. Bevarande av naturvärden har dessvärre alltjämt låg prioritet i förhållande till ekonomiska och samhällsutvecklingstekniska aspekter.

I miljökonsekvensbeskrivningen saknas bland annat analys av hur födounderlag och födosöksbetingelser för havsörn och fiskgjuse kan komma att påverkas av den tänkta exploateringen. Vilka effekter får exempelvis den ökade båttrafiken på vattnet? Kan trafiken leda till grumling som medför sämre födounderlag och/eller minskad jaktlycka?

Föreningarna påpekar också att det är principiellt viktigt att det, i likhet med i vindkraftssammanhang, tillämpas skyddszoner för hur nära rovfågelsbon som exploateringar får genomföras. Det måste också tas med i bedömningarna att det inte bara är båttrafiken som ökar utan även närvaro av människor, vilket generellt innebär betydligt större störningsmoment. Försiktighetsåtgärder och upprättande av kontrollprogram bör också skrivas in i ett eventuellt tillståndsbeslut.

När det gäller större exploateringar ger Miljöbalken också utrymme för beslutande myndighet att ålägga en projektör att vidta kompensationsåtgärder. I detta sammanhang betonar föreningarna att den sannolikt mest nyttosamma kompensationsåtgärden för områdets fågelliv vore att restaurera lämpliga fågelhabitat, exempelvis våtmarker, vikar eller fågelskär i närheten. Det pågår alltjämt en utarmning av habitat, inte minst i Stockholmsregionen, och den planerade exploateringen är bara ett av många exempel på detta.

(AW)

Gilla gärna