Klimatförändringar påverkar Sveriges fågelfauna

Sveriges fågelfauna är redan tydligt påverkad av de klimatförändringar vi utsatts för de senaste årtiondena. Det visar ett av bidragen i den senaste upplagan av Sveriges Ornitologiska Förenings Årsbok Fågelåret. Bland annat minskar Sveriges vanligaste fågel lövsångaren tydligt i Norrland, medan den näst vanligaste arten, bofinken, istället ökar i samma område. På lite sikt kan detta leda till ett tronskifte när det gäller vilken art som är talrikast i landet, men viktigare är att fåglarna visar att följderna av klimatförändringarna redan nått långt.

Sedan 1996 har Sveriges fågelfauna inventerats årligen genom ett system som kallas standardrutter. Det finns drygt 700 sådana rutter jämnt fördelade över landet och i genomsnitt inventeras ungefär 500 varje år. Rutterna är fasta, vilket innebär att de ger en mycket bra och representativ bild av vår fågelfauna och hur den förändras.

Nu har forskare inom Svensk Fågeltaxering jämfört resultatet av inventeringens första tolv år med de därpå följande åren, och det visar sig att det skett förvånansvärt stora förändringar hos flera fågelarter under de senaste två årtiondena. Den klart rimligaste förklaringen till dessa förändringar är att klimatet förändrats och att det i sin tur påverkat fåglarnas livsbetingelser. Allmänt sett har nämligen sydliga arter gynnats medan nordliga arter missgynnats.

Lövsångaren är som sagt Sveriges talrikaste fågel med cirka 13 miljoner häckande par. Den har invandrat till landet från två håll, dels från norr via Finland och dels från söder. De båda formerna betraktas som olika raser och har helt skilda flyttningsmönster. Det som hänt under de senaste 20 åren är att den nordliga formen gått markant tillbaka. Samma mönster ses hos andra nordligt häckande fåglar, till exempel rödvingetrast och videsparv.

Men medan de nordliga arterna har missgynnats, har sydliga arter snarare gynnats och kunnat sprida sig norrut. Det kanske tydligaste exemplet på detta är bofinken, landets näst talrikaste fågelart med drygt 8 miljoner par. Den har både expanderat norrut och blivit allt talrikare i de norra delarna av landet. Andra exempel på sydliga fåglar som expanderat norrut är gransångare och talgoxe.

(AW)

 

Förändringen i antalet bofinkar och lövsångare som registrerats på standardrutter mellan perioderna 1996–2007 och 2008–2014. Ju mörkare blå färg en rutt har, desto kraftigare ökning – ju mörkare röd, desto kraftigare minskning

Gilla gärna