Kraftledningar skadar fler fåglar än tidigare känt

Att fåglar kolliderar med kraftledningar är känt sedan länge. Omfattningen är emellertid mycket svår att uppskatta, men det handlar sannolikt om hundratals miljoner fåglar årligen i Europa. Störst fara föreligger för stora fåglar med jämförelsevis låg pareringsförmåga såsom hönsfåglar, svanar, gäss, tranor, trappar och pelikaner. En studie i Norge[1] uppskattade att 20 000 tjädrar, 26 000 orrar respektive 50 000 dalripor dödas årligen inom nationens gränser (vilket motsvarar 90, 47 respektive 9 % av det årliga jaktuttaget), medan en annan undersökning kom fram till i storleksordningen 100 miljoner fatala fågelkollisioner/år i Kanada[2].

Ovanstående och liknande siffror är illa nog, men nyligen publicerades ytterligare oroande resultat från en transtudie i Nebraska[3]. Där tittade forskare på olika undersökningsmetoder för att kontrollera felkällor kollisionsberäkningarna. Genom att jämföra eftersök under ledningarna, visuell bevakning och elektronisk ledningsövervakning konstateras att antalet tranor som förlorar flygförmågan vid kollision (och därmed omkommer p.g.a. av skadan), men som inte upptäcks eftersom de promenerar iväg och dör utanför sökområdet är 2,8 – 3,7 gånger högre än de korrektionsfaktorer man tidigare använt.

Således kan dödligheten till följd av kollisioner med kraftledningar vara mer eller mindre kraftigt underskattade. Denna problematik gäller sannolikt även för andra typer av kollisioner, t.ex. mobilmaster och vindkraftverk.

Daniel Bengtsson

[1] Bevanger, K. 1995. Estimates and population consequenses of tetraonid mortality caused by collision with high tension power lines in Norway. Journal of Applied Ecolocy 32: 745-753.

[2] Rioux, Savard & Gerick. 2013. Avian mortalities due to transmission line collisions: a review of current estimates and field methods with an emphasis on applications to the Canadian electric network. Avian Conservation and Ecology 8(2): 7. https://dx.doi.org/10.5751/ACE-00614-080207

[3] Murphy, R. K. et al. 2016. Crippling and nocturnal biases in a study of sandhill crane (Grus canadensis) collisions with a transmission line. Waterbirds 39(3): 312-317.

Gilla gärna