Kungsörnen vann över vindkraften – igen!

Än en gång har kungsörnen vunnit över vindkraften! I en dom i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt får en planerad vindkraftsanläggning inte byggas i Hangvar på norra Gotland. Därmed undanröjs det godkännande som länsstyrelsen i Gotlands län tidigare gett till etableringen.

Det är förekomsten av kungsörn i det aktuella området som stoppar vindkraften. Enligt tidigare praxis får det inte anläggas vindkraftverk närmare än 2 km från ett örnbo.

”Mark- och miljödomstolen finner vid denna bedömning att den närhet från planerade vindkraftverk till minst ett välbevarat kungsörnsbo, 500–1500 m, medför en beaktansvärd risk för skada på kungsörnarnas fortlevnad i området, såväl vad gäller örnarnas möjlighet till fortplantning som riskerna för örnarna i deras dagliga liv. Enligt domstolen står därför den planerade verksamheten i strid med såväl 4 § artskyddsförordningen som kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.”

– Det var ytterligare en vinst för naturvården som visar på vikten av den ideella naturvårdens existens, säger Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening och tillägger:

– Vi har i detta fall till bolaget och dess anlitade konsultbolag påtalat det olämpliga att exploatera området med vindkraft alltsedan projektet startade. Trots det har bolaget valt att ansöka, mycket beroende på konsultbolagets minst sagt märkliga bedömningar, som nu även bolaget borde inse varit undermåliga och helt felaktiga. En slutsats, som vi hoppas att inte bara detta bolag utan hela branschen drar, är att det är oklokt att anlita oseriösa konsulter.

(AW)

Gilla gärna