Minskning av (vissa) fåglar i Danmark

I Danmark pågår för närvarande en tredje atlasinventering. Det innebär att landet har delats in i ett stort antal rutor vilka inventeras var för sig. När man nått knappt halvvägs kommer det oroande rapporter om att flera arter minskat kraftigt jämfört med de båda tidigare inventeringarna (1971–74 och 1993–96). Ett sådant exempel är björktrasten, men även svartvit flugsnappare, sparvhök och tornfalk ser ut att vara i utförsbacken i vårt södra grannland.

Björktrasten är särskilt intressant eftersom det är en art som expanderade kraftigt under 1900-talets andra hälft. Vid den första danska atlasinventeringen på 1970-talet fanns den framför allt på nordvästra Jylland, men björktrasten var fortfarande fåtalig och mycket begränsad. Vid den andra inventeringen på 1990-talet hade den spridit sig och häckade då i stora delar av västra och norra Jylland, på Fyn och med täta bestånd på Själland och Bornholm. Idag ser den ut att vara nästan helt försvunnen som häckfågel från Jylland och Fyn och även bestånden på Själland och Bornholm har krympt väsentligt.

En parallell till den danska utvecklingen, om än inte lika tydlig, kan ses i södra Sverige där björktrasten minskat enligt Svensk Fågeltaxerings inventeringsprogram. En spekulation om orsaken till minskningen är att björktrasten missgynnas av klimatförändringar. Dess utbredning i Europa är nordlig, vilket pekar mot att den är anpassad till en häckningsmiljö med lägre medeltemperatur än vad som nu gäller i södra Skandinavien.

Av de övriga tolv arterna som minskar markant och som Dansk Ornitologisk Forening flaggar för kan nämnas att fältpiplärkan ser ut att nu vara utgången som dansk häckfågel, att minervaugglan är på väg att försvinna och att svartvit flugsnappare, rapphöna och sparvhök alla ser ut att ha minskat med mer än 70 procent mellan inventeringen på 1990-talet och nu. Även i den svartvita flugsnapparens fall finns paralleller i södra Sverige. I en studie i Halland omfattande drygt 200 holkar, som pågått sedan 1960-talet, uppgick antalet häckande par svartvita flugsnappare till mellan 65 och 100 par under 1900-talets avslutande decennier. Nu under 2010-talet är antalet par mer än halverat i området. De senaste två åren har det häckat mellan 30 och 40 par.

Övriga arter som ser ut att ha gått markant tillbaka i Danmark mellan den andra och tredje atlasinventeringen är bivråk, ängshök, duvhök, tornfalk, enkelbeckasin, kungsfågel och näktergal.

(AW)

 

En annan art som ser ut att minska kraftigt i Danmark är svartvitflugsnappare. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Gilla gärna