Nyheter kring nyckelbiotopinventeringen

BirdLife Sverige har lämnat remissvar till de preliminära förslag som samverkansprocessen om nyckelbiotoper arbetat med sedan i våras, då miljöorganisationerna och forskare hoppade av detta samarbete i protest mot pausen i nyckelbiotopinventeringen i nordvästra Sverige.

Nyckelbiotoppausen kommer att upphöra vid årsskiftet och förslag på ny metod för nyckelbiotopinventeringen har tagits fram för nordvästra Sverige. Samtidigt har förslag som rör den vanliga nyckelbiotopinventeringen lämnats bl.a. kring metodutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring samt kommunikation kring nyckelbiotoper.

I vårt svar anser BirdLife Sverige att:

Generellt anser vi att man nedvärderar arterna (signalarter/rödlistade arter) till förmån för att leta strukturer. Det senare ska man naturligtvis göra, men kraven på inventerande tjänstemän måste ställas så högt att man känner till alla relevanta arter. Detta bidrar även till att Skogsstyrelsen som organisation får fler naturvårdskompetenta tjänstemän och kvinnor
alla fynd av arter som görs vid alla nyckelbiotopsinventeringar läggs in i Artportalen. Detta gäller inte bara signalarter/rödlistade arter bland kryptogamer, utan i förekommande fall även prioriterade arter inom andra artgrupper såsom fåglar.
det är mycket angeläget att inventera om de områden som idag är klassade som naturvärden. De flesta av dessa inventerades för ca 20-25 år sedan och många av dessa bör idag ha nått status som nyckelbiotoper.
Syftet med nyckelbiotopinventeringen är otydligt och vi lämnar därför förslag till nytt syfte: ”Syftet med nyckelbiotopsinventeringen är att kartlägga och beskriva områden som är särskilt viktiga att undanta från traditionellt skogsbruk för att vi ska lyckas nå målet att bevara skogens biologiska mångfald”.
Vi anser att Skogsstyrelsen skall ha en kontrollfunktion över skogsbolag och mellanstora skogsägare som gör undermåliga inventeringar eller inte inventerar alls. Skogsstyrelsen bör ha en skyldighet att inventera dessa marker på dessa markägares bekostnad. För att uppnå kvalitetssäkring och trovärdighet bör kontrollinventering ske på alla markägarkategorier.
Våra synpunkter kring Förslag till utvecklad metod för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige

Det är oerhört centralt att den nya metoden utvärderas mycket noggrant både vad avser den faktiska kvaliteten, men även kvaliteten gentemot nuvarande nyckelbiotopstandard. Det behövs t.ex. utföras oberoende inventering där den nya föreslagna metoden tydligt jämförs med den ordinarie. I annat fall riskerar nyckelbiotoper i nordvästra Sverige (där det krävs högre naturkvaliteter) att hålla en annan nivå än i resten av landet. Detta kommer i sin tur att påverka förtroendet för FSC-standarden – vilket inte på något sätt är acceptabelt. För SOF-BirdLife är det synnerligen viktigt att förändringar av definitioner inte försämras.

För närvarande har FSC definitionerna från 1995 inskrivna i standardtexten. Om denna definition ska ändras behöver vi veta exakt vad ändringen går ut på. SOF-BirdLife kommer att motarbeta förändringar inom FSC om inte förslagen kan förtydligas så att vi känner oss trygga.

SOF-BirdLife känner mycket stor oro inför att större sammanhängande områden (>500 ha) kommer att styckas upp och fragmenteras av en nyckelbiotopsinventering. Vi anger här nedan några förslag på åtgärder för att motverka detta:

De 10 största K-skogarna i varje län både ovanför och nedanför fjällnära gräns direkt brytas ut från nyckelbiotopsinventeringen och skyddas
Vi anser att man via K-skiktet har möjlighet att söka ut nya värdetrakter som man missat i den tidigare nationella skogsstrategin beroende på svagare underlag. Vi föreslår därför att de 25 största sammanhängande och bäst arronderade K-skogsområdena inledningsvis undantas ur nyckelbiotopsinventeringen oavsett om de ligger intill nuvarande värdetrakter eller naturreservat.
Vi anser vidare att för alla områden (>500 ha) kompletteras nyckelbiotopsinventeringen med bedömning enligt SIS-metodiken (svensk standard, naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald). Denna metodik bedömer bättre värden på landskapsnivå, men kan också komma att kräva kompletterande inventeringar bl.a. avseende fåglelarter.
BirdLife Sverige ser det som helt uteslutet att metoden används även utanför den föreslagna gränsen i Nordvästra Sverige, vilket det finns förslag på i ”remissen”.

Bakgrund:

Enligt regeringens förslag i budgeten får Skogsstyrelsen 20 miljoner kronor per år i 10 år för en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Det har ännu inte kommit något beslut från regeringen som närmare beskriver vad som ska ingå i uppdraget. Skogsstyrelsen har dock påbörjat ett införandeprojekt för att förbereda och utveckla arbetet med inventeringen. Samverkansprocessen kopplas nu samman med införandeprojektet. Avsikten är att Skogsstyrelsen före jul genom ett inriktningsbeslut ska tydliggöra grundläggande förutsättningar för fortsatt arbete med förberedelser inför den kommande inventeringen. Även den utvecklade och förbättrade metoden för nordvästra Sverige ska fastställas.

Bilaga, BirdLife Sveriges synpunkter till Skogsstyrelsen

Gilla gärna