Tretåig mås hotas av utrotning

Tretåig mås och fjälluggla är nya arter på den internationella rödlistan. Klimatförändring och utfiskning är de stora hoten. De senaste decennierna kolonier av tretåig mås på Brittiska öarna gått tillbaka med skrämmande 90 procent. När haven värms upp försvinner den viktigaste bytesfisken för tretåig mås, tobisen, till kallare vatten, samtidigt som stora fiskefartyg har dammsugit haven. Även lunnefågeln är i samma sits. Bägge dessa är nu rödlistade i kategorin Sårbar.

Även för fjällugglan handlar det om födobrist, i det fallet orsakat av klimatförändringar som påverkar snösmältningen och tillgången på gnagare i Arktis. Även fjällugglan hamnar i kategorin Sårbar.

Det är BirdLife International som har bedömt 238 fågelarter för den internationella rödlistan. Av dessa har 26 procent uppgraderats till en högre hotkategori, medan 28 procent anses mindre hotade. Rödlistan är ett mått på risken för att en art ska dö ut. Den internationella rödlistan gäller globalt och ska inte blandas ihop med den nationella rödlistan som kommer vart femte år. I det fallet är det ArtDatabanken som gör bedömningen.

Det mest skrämmande exemplet på den nya internationella rödlistan är situationen för gyllensparven. Den tidigare mycket talrika släktingen till vår gulsparv har på femton år minskat med mer än 80 procent, och gått från Livskraftig till Akut hotad. Orsaken till gyllensparvens stora minskning beror på att den fångas in och äts där den övervintrar i södra Kina. Det är visserligen illegalt sedan 20 år tillbaka att fånga sparvarna, men det finns en efterfrågan och de inbringar stora summor på den svarta marknaden. Vår egen videsparv riskerar att gå samma öde till mötes. Den är i nuläget placerad i kategorin Sårbar.

Men det finns också glädjande nyheter i listan. Tack vare kampanjer mot introducerade predatorer har två nyazeeländska kiviarter flyttats från kategorin Starkt hotad till Sårbar. Antalet krushuvade pelikaner i sydöstra Europa har fyrdubblats sedan 1990-talet och arten nedgraderas nu från Sårbar” till Nära hotad. Bidragande orsaker är främst konstgjorda häckningsflottar och tillämpning av EU:s viktigaste naturvårdslagar, som säkrat viktiga häckplatser i såväl Grekland som Rumänien och Bulgarien.

Rödlistans kategorier
Livskraftig, Nära hotad, Sårbar, Akut hotad, Kritiskt hotad, Utdöd.

Gilla gärna