Seminarium om medborgarforskning 13 april

Medborgarforskning i fågelövervakningens, fågelskyddets och fågelforskningens tjänst

BirdLife Sverige-seminarium

Fredag 13 april 2018, Bohus-Malmön.

Under senare år har betydelsen av medborgarforskning eller ”citizen science”, där stora datamängder samlas in på frivillig basis och med standardiserade metoder av kunniga och engagerade amatörer fått en allt större uppmärksamhet. Inom ramen för Svensk Fågeltaxering, rapporteringen till Artportalen och flera artinriktade bevarande-projekt har fågelforskning, fågelskyddsarbete och miljöövervakning varit beroende av medverkan av lekmän som arbetar på ideell basis långt innan ”citizen science” blev ett trend- och modebegrepp.

Under senare år har fågelintresset ökat på ett glädjande sätt, men det återspeglas knappast i någon ökad tillströmning av medverkande i olika fågelrelaterade medborgarprojekt. Snarare är nyrekrytering en ständigt pågående utmaning. Utifrån detta ska dagens seminarium fokusera på ”logistiken” kring projekt som bygger på medborgarforskning; hur man engagerar kompetenta personer, hur man behåller dem, feedback/återkoppling till medverkande, spridning av resultat och hur de återkopplas till ett bredare miljöarbete m.m., snarare än snäv resultatredovisning.

Seminariet fokuserar i första hand på hur de regionala och lokala förening-arna kan delta i och underlätta det långsiktiga arbetet inom fågelprojekt som bygger på ideell medverkan från ett stort antal personer.

Läs mer och anmäl dig här!

Gilla gärna