Nytt brev till Regeringen angående blyammunition

I juni 2017 skickade BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden ett gemensamt brev till Regeringen, i syfte att återuppta arbetet med att avveckla användningen av jaktammunition som innehåller bly.

Tyvärr blev vi inte nöjda över det svar vi fick från miljöminister Karolina Skog, varför vi idag skickar ett nytt brev. I detta poängterar vi några av de uppenbara brister som finns i dagens tillämpning av regelverket.

 

Här är de konkreta förslagen till förbättringar vi föreslår:

  • Implementera Ramsarkonventionens definition av (kust-)vatten grundare än 6 meter som ”grunt vatten”.
  • Inkludera alla våtmarker i våtmarksbegreppet.
  • Inför blyammunitionsfria buffertzoner om 300 meter runt våtmarker och i anslutning till grunda vatten.
  • Inom buffertzonerna ska även innehav av blyammunition vara förbjudet.
  • Inför förbud mot blyammunition vid skyddsjakt längs våra kuster.
  • Länsstyrelser, Kustbevakningen och/eller Polismyndigheten måste tilldelas resurser för att utöva vederhäftig tillsyn av gällande regelverk.

Läs brevet i sin helhet (Pdf 0,4 MB)

Gilla gärna