Olika flyttningsstrategier hos långflyttande rovfåglar

Eftersom evolutionen drivs på individuell nivå, där skillnader mellan individer kan vara avgörande, ger också forskning på individnivå värdefull information. Nu presenteras en intressant studie som visar skillnader i flyttningsstrategi hos ett antal fiskgjusar och bruna kärrhökar. Båda arterna är Afrika-flyttare och fåglarna har följts med satellitsändare. Studierna visar att enskilda fiskgjusar följer likartade rutter år efter år medan de bruna kärrhökarna är mera variabla när det gäller rutten. Å andra sidan är kärrhökarna mera tidtabelltrogna än fiskgjusarna.

Studien har genomförts av forskare vid Lunds Universitet och universitetet i Groningen i Nederländerna och har gällt fåglar som häckar i Sverige. Både fiskgjuse och brun kärrhök övervintrar i västra Afrika. Men medan fiskgjusarna flyttar på bred front med stor individuell variation, följer de bruna kärrhökarna en smalare korridor. Fiskgjusarna visade sig också återkomma till särskilda rast- och födosöksplatser längs rutten i större omfattning än vad kärrhökarna gjorde. Detta innebar även en större spridning när det gällde den tid flyttningsresan tog hos fiskgjusarna än hos kärrhökarna som var mera samstämmiga.

Källa: Vardanis, Y., Nilsson, J.-Å., Klaassen, R. H. G., Strandberg, R. & Alerstam, T. (2016). Consistency in long-distance bird migration: contrasting patterns in time and space for two raptors. Animal Behaviour 113: 177–187.

 

Kartor som visar flyttningsrutterna hos åtta adulta fiskgjusar (övre raden) och sex adulta bruna kärrhökar (nedre raden) som alla fullföljt hela flyttningsresan minst en gång åren 1996–2012. Kartorna visar de tre individer av resp. art som använt mest likartade rutter. Blå linjer anger höstflyttning, röda vårflyttning och grå flyttningsrutterna hos övriga individer av resp. art. Illustrationen hämtad från artikeln i Animal Behaviour.

Gilla gärna