Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

”Trots tidigare åtaganden från de franska myndigheterna, fortsätter den illegala jakten på ortolansparv i landet. Detta äventyrar de insatser för bevarande av arten som görs av andra medlemsstater.” Så förklarar EU-kommissionen att man nu drar Frankrike inför rätta i EU-domstolen. Landet har inte gjort vad man borde för att komma till rätta med den omfattande fångsten av ortolansparv i landet.

Det är i första hand i den sydvästliga provinsen Les Landes som ortolansparvfångsten fortgår i närmast oförminskad omfattning. Anledningen är att ortolansparv klassas som en delikatess i Frankrike. De infångade fåglarna göds en tid varpå de dränks i armagnac och därefter steks eller grillas. Själva ätandet är förenat med något av en kult. Eftersom fångsten bedrivs i fasta anläggningar som är kända av såväl naturvårdare som myndigheter vore det mycket enkelt att avsluta fångsten för gott – om viljan fanns hos franska myndigherter.

Från fågelskyddshåll har vi på många olika vis försökt stoppa jakten. Vi i Sverige har främst försökt den diplomatiska vägen via brev till såväl franska som svenska politiker men vi har även haft personer med i aktioner mot jakten på plats. Det är i första hand den franska BirdLife-partnern LPO som varit drivande i dessa aktioner, och förra året ledde detta till handgripligheter då LPO:s representanter blev attackerade med spadar och hackor av lokala fångstmän.

Ortolansparvens status inom EU redovisas som ogynnsam. Populationen har minskat mycket allvarligt under de senaste 30 åren. Artens status och negativa trend bekräftades även av den senaste internationella rödlistan över hotade arter, där Internationella naturvårdsunionen (IUCN) höjde artens hotstatus. I södra Sverige försvinner nu arten från landskap efter landskap, under 2014 Småland och 2015 Södermanland. Se också Fågelåret 2015!

EU-kommissionen skriver att populationerna av många arter av flyttfåglar och inhemska europeiska vilda fåglar är på tillbakagång. EU har därför vidtagit åtgärder för att vända dessa trender genom att förbjuda vissa jaktmetoder och införa skydds- och naturvårdsåtgärder. Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att bevara bestånden av hotade arter på en nivå, som ligger i linje med ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov.

(AW)

 

Hösten 2015 ledde en aktion av franska BirdLife-partnern LPO till att fågelskyddarna blev attackerade med spadar och hackor. Foto: LPO

Gilla gärna