Rekordstort Natura 2000 föreslås

Regeringen föreslår att fyra områden på sammanlagt 1,3 miljoner hektar skyddas som marint Natura 2000-område. Det gäller bland annat Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som med sina en miljon hektar därmed är det största område som Sverige har föreslagit som Natura 2000-område.

– Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, säger miljöminister Karolina Skog.

Skyddet kan också få betydelse för alfågeln som har Östersjön som sitt viktigaste övervintringsområde.

De övriga nya områdena som föreslås få skydd är Nordvästra Skånes havsområde, Havet kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten i Skåne län. Även här är det i första hand för tumlaren som skyddet tillkommer. Sverige har tidigare fått kritik för att skyddet för tumlaren varit för lågt.

Nästa steg är att EU-kommissionen ska acceptera regeringens förslag. Därefter får länsstyrelserna i uppdrag att ta fram bevarandeplaner i dialog med sjöfart och fiske.

Gilla gärna