SOF-BirdLife begär att länsstyrelsen i Gävleborgs län ska polisanmäla sig själv

I ett brev till länsstyrelsen i Gävleborgs län uppmanas länsstyrelsen att polisanmäla sig själv. Länsstyrelsen bör även polisanmäla Skärså Fiskarförening. Anledningen till SOF-BirdLifes begäran är det beslut länsstyrelsen fattat om dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv på öarna Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun. Dessa åtgärder bryter mot länsstyrelsens beslut i frågan. Dessutom bryter själva beslutet mot Artskyddsförordningen.

Som grund för uppmaningen hänvisas även till den förvaltningsplan som länsstyrelsen fastställde så sent som förra året (2015) ”Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län”, rapport 2015:8). I denna plan står bland annat följande:

”Länsstyrelsen ska bedriva kontinuerlig tillsyn avseende skyddade arter, däribland skarv, och arbeta förebyggande mot illegala handlingar riktade mot skarv. Länsstyrelsen upprättar polisanmälan vid misstanke om artskyddsbrott och vid misstanke om brott mot villkor i de jaktbeslut som länsstyrelsen har fattat.”

I det aktuella beslutet, som fattades av länsstyrelsen i Gävleborgs län 20 april i år, beviljades Skärså Fiskarförening ”dispens från 4 § artskyddsfördningen med stöd av 14 § samma förordning att utföra störningsåtgärder för arten skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) på öarna Vitoren och Tvågranskär”. I beslutet anges som villkor att endast skarvar som inte lagt ägg får störas. I beslutet sägs däremot inget om hur åtgärderna ska utformas för att inte andra fågelarter som häckar på öarna ska störas. Ön Vitoren har bland annat en av Gävleborgs läns största kolonier av gråhäger (40 par 2015 enligt Artportalen).

SOF-BirdLife anser att länsstyrelsen har brutit mot såväl sin egen förvaltningsplan som mot Artskyddsförordningen genom att bevilja störningsåtgärder under häckningstid. När beslutet fattades, och i princip omedelbart utnyttjades enligt artikel i tidningen Hela Hälsingland, hade ett stort antal (sannolikt merparten) av skarvarna och förmodligen även flertalet hägerpar redan lagt ägg. Båda arterna börjar lägga sina ägg relativt tidigt under våren, från mitten av mars (skarv) respektive slutet av mars (gråhäger). I detta sammanhang bör det även påpekas att våren var tidig i år.

Det är också uppenbart att företrädare för Skärså Fiskarförening inte följt länsstyrelsens beslut eftersom de med gasolkanonen skrämt såväl fåglar som redan lagt ägg som individer som ännu inte hunnit så långt. Dessutom har man skrämt iväg fåglar som över huvud taget inte omfattas av tillståndet.

Enligt artikeln i Hela Hälsingland inleddes ingreppet redan den 21 april. I artikeln sägs att minst tusen skarvar skrämdes bort och att det dagen därpå inte var många fåglar kvar. Effekten av åtgärden har således varit i det närmaste total.

Den ovan nämnda artikeln (med ett filmklipp) publicerades 22 april och finns här:

https://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/se-gasolkanonen-som-ska-skramma-bort-skarven-i-skarsa-tusentals-faglar-har-redan-forsvunnit

(AW)

Gilla gärna