Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverkets förslag om jakt på allmänt vatten måste sändas ut på en bred remiss. Det begär BirdLife Sverige och samtliga regionalföreningar som har allmänt vatten inom sina verksamhetsområden, vilket är samtliga förutom Dalarna och Kronoberg. Ur fågelskyddssynpunkt är vi mycket oroliga för de konsekvenser som Naturvårdsverkets förslag kan få om det blir verklighet.

Det var den förra regeringen som gav Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur möjligheterna till jakt på allmänt vatten kan förenklas och handläggningen effektiviseras. Idag följer olika länsstyrelser olika praxis, vilket inte anses tillfredsställande. I sitt förslag vill Naturvårdsverket att jakt på allmänt vatten ska upplåtas till alla som är fast bosatta i Sverige och att denna jakt även ska omfatta holmar, klippor och skär som inte tillhör någon fastighet. Det nuvarande systemet med att söka och få tillstånd för jakten ska tas bort, det ska räcka med att man betalar för jaktkort och anmäler sig till jaktkortsregistret.

I sitt förslag skriver Naturvårdsverket att det ska bli enklare för flera att nyttja jakt på allmänt vatten, men man gör ingen analys av vilka konsekvenser en ökad jakt kan få. Det enda man föreslår är att länsstyrelserna ska få möjlighet att lokalt inskränka jakten geografiskt eller tidsmässigt.

BirdLife Sverige och regionalföreningarna anser att förslaget har många allvarliga brister. Bland annat efterlyser vi en konsekvensanalys över både vilket jakttryck förslaget bedöms ge och vilka följderna blir för berörda fågelpopulationer. Det finns idag stora områden längs våra kuster med stor betydelse för både rastande och övervintrande sjöfåglar där det idag inte förekommer jakt. En ökad jakt i dessa områden kan komma att innebära mycket allvarliga störningar på såväl jaktbara som fredade arter.

Därför måste Naturvårdsverkets förslag sändas ut på en bredare remiss innan ett beslut om ändrade villkor för jakt på allmänt vatten slutligt bereds.

(AW)

 

Jakt på allmänt vatten innebär bland annat skytte från båt på flygande fåglar. Det betyder stor risk för skadeskjutning. Foto: John Larsen

Gilla gärna