Tjäderspel stoppar avverkning

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en planerad avverkning av skog i Ale kommun med hänvisning till att det på den aktuella fastigheten finns ett tjäderspel. Genom ett samrådsbeslut med Skogsstyrelsen har man kommit fram till att avverkning enligt anmälan är förbjuden enligt artskyddsförordningen av hänsyn till tjäder.

Den aktuella skogen har tidigare skötts med endast små uttag, vilket skapat en skog som är både olikåldrig och flerskiktad, skriver länsstyrelsen. Det hör till saken att även omgivande skog tidigare hyst tjäderspel, men att dessa spel försvunnit på grund av skogsbruksåtgärder. Den kvarvarande skogen hyser flera spelplatser för tjäder, och bedömningen är att skogen är avgörande för tjäderns förekomst i området. Länsstyrelsen sammanfattar på följande vis:

”Länsstyrelsen drar slutsatsen KEF (kontinuerlig ekologisk funktion, vår anm.) i tjäderns fortplantningsområde skadas, förstörs eller i vart fall försämras om avverkningen genomförs enligt ansökan. Sökanden har inte för avsikt att vidta de skyddsåtgärder som krävs för att undvika sådan påverkan. Därmed anser Länsstyrelsen att det står klart att avverkningen är förbjuden enligt 4 § p. 4 AF. Eftersom förutsättningar att bevilja dispens för skogsbruksåtgärder saknas ska ansökan avslås.”

(AW)

Not:

AF – Artskyddsförordningen

Gilla gärna