Videsparven i global utförsbacke

Gyllensparvens kollaps är numera väl känd. Samma sak kan sägas om ortolansparven, i alla fall i norra Europa. Nu presenteras en studie som visar att även videsparven är på väg utför i snabb takt. En analys genomförd av en grupp forskare pekar mot att världspopulationen minskat med drygt 80 procent under de senaste 30 åren.

Från att ha varit en vanlig art i stora delar av det euroasiatiska tajgabältet, har gyllensparven gått mycket kraftigt tillbaka. Så sent som på 1970-talet var den tvärtom på expansion västerut. Den häckade då så nära Sverige som vid Uleåborg i Finland och det spekulerades till och med i att den skulle kunna etablera sig på den svenska sidan av Bottenviken. När det gäller ortolansparven häckade den för cirka 100 år sedan i stora delar av landet, men redan under första halvan av 1900-talet började den minska och nu finns det endast kvar fragment av den forna förekomsten.

Dessa båda arter har det gemensamt att de är fältsparvar och de har även ett likartat födoval. Men vad gäller flyttning och övervintring skiljer de sig åt väsentligt. Medan gyllensparven flyttar till Kina och angränsande länder, flyttar ortolansparven till Afrika (våra svenska fåglar till västra Afrika). En annan gemensam nämnare för de båda är att de varit och är föremål för en omfattande jakt under flyttning eller i vinterkvarteren.

Nu visar alltså en ny studie att videsparvens snabba minskning väl matchar förloppet hos gyllensparven och ortolansparven. Minskningstakten är så snabb att den enligt forskarna bakom studien motiverar en uppgradering på den internationella rödlistan till sårbar eller starkt hotad.

Bakom tillbakagången finns inte minst intensifieringen av jordbruket i östra Asien inkluderande ökad användning av kemiska bekämpningsmedel, minskande arealer vinterstubb och gräsmark i odlingslandskapet. En ökande frekvens skogsbränder och upptorkning av skogar till följd av klimatuppvärmning i häckningsområdet kan enligt forskarna också ha bidragit till videsparvens snabba minskning. Det finns även tydliga tecken på att intensiv, och möjligen även ökande, olaga fångst för försäljning och privat konsumtion påverkar videsparvar som övervintrar i eller flyttar genom Kina.

Forskargruppen, med bland andra Lars Edenius, Adjan de Jong och Jean-Michel Roberge från Umeå, poängterar att videsparvens snabba minskning visar på det stora behovet av internationellt samarbete och helhetssyn i fråga om bevarande och förvaltning.

(AW)

 

Videsparv, hona. Denna fågel var på tillfälligt besök i Skåne i april 2008. Foto: Stefan Cherrug

Gilla gärna