Två arter av grå flugsnappare i Europa?

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Avian Biology föreslås att grå flugsnappare bör delas upp i två arter i Europa. De fåglar som häckar på öarna i västra Medelhavet (Balearerna, Korsika och Sardinien och möjligen den tyrrhenska kusten i Italien) har varit isolerade så länge från övriga Europas grå flugsnappare att de bör betraktas som en egen art Muscicapa tyrrhenica. Denna bör i så fall delas upp i två raser, en på Balearerna och en på Korsika och Sardinien.

Det är främst genom studier av fåglarnas mitokondrie-DNA som slutsatserna dras. Genom att jämföra material från fåglar på öarna med individer från fastlands-Europa har man kommit fram till en skillnad på cirka 3,5 procent. Detta pekar på att öpopulationerna isolerades för ungefär en miljon år sedan. Antagandet stöds av begränsade studier av kärn-DNA.

Enligt artikeln finns heller inget sentida utbyte av fåglar mellan Balearerna och Korsika/Sardinien. Därför bör dessa båda populationer betraktas som två olika raser (M. t. tyrrhenica och M. t. balearica).

Det är inte första gången som det föreslås att populationer av fåglar på öarna i västra Medelhavet ska få artstatus. Tidigare exempel är uppdelningen av citronsiska i citronsiska och korsikansk siska samt uppdelningen av sardinsk sångare i denna art och balearisk sångare.

Enligt forskarna bakom den nya studien visar den vilken avgörande roll öarna i västra Medelhavet haft för en tätting med stor spridningsförmåga. Man antar att öarna fungerat som refugier under perioder av nedisning vilket lett till isolering av bestånden. Denna har sedan bibehållits av skillnader i flyttningsvanor och fortplantningsfenologi som förhindrat genflöde mellan öarnas och fastlandets populationer.

(AW)

En sammanfattning av artikeln i Journal of Avian Biology finns här:

https://www.avianbiology.org/accepted-article/role-western-mediterranean-islands-evolutionary-diversification-spotted-flycatcher

Gilla gärna