Uvbergen måste få bättre skydd

Samtliga kända naturliga häckningsplatser för berguv bör ha tillträdesförbud året runt. Det skriver SOF-BirdLife till länsstyrelsen i Kalmar län med anledning av krav från Smålands klätterförbund att lätta på bestämmelserna vid uvberg. Klätterförbundet vill att bergen öppnas för klättring och andra aktiviteter under hösten. Men SOF-BirdLife anser tvärtom att skyddet av berguven måste stärkas och inte försvagas. Uvarna finns i regel på plats i sina revir året runt, och upprepade störningar är allvarliga när de än inträffar under året.

När den svenska rödlistan reviderades tidigare i år skärptes kriterierna för berguven. Den betraktas nu som sårbar (VU) efter att tidigare haft beteckningen nära hotad (NT). Den viktigaste anledningen till denna skärpning är att det svenska beståndet gått markant tillbaka de senaste 10–15 åren.

Vid millennieskiftet hade berguven återhämtat sig från decennier av förföljelse och efterkrigstidens påverkan från stabila jordbruksgifter som DDT och kvicksilverpreparat. En riksinventering som genomfördes 1998–1999 gav 645 besatta revir, varav nästan hälften (315) i Götaland. Men därefter har utvecklingen vänt på nytt, och en ny riksinventering 2009 gav bara 394 revir, varav 232 i Götaland. Orsakerna till tillbakagången är oklara, men ökad påverkan från råttgift och ökade störningar, inte minst från friluftslivet, har nämnts som bidragande faktorer.

SOF-BirdLife skriver att eftersom de båda riksinventeringarna genomfördes med i princip samma metodik, måste den snabba minskningen tas på största allvar. Inventeringarna pekar mot att vart tredje revir förlorat sina uvar på bara tio år!

Att skydda samtliga kända naturliga häckningsplatser med hjälp av tillträdesförbud året runt måste betraktas som en synnerligen liten inskränkning av allmänhetens och det rörliga friluftslivets rättigheter, skriver SOF-BirdLife.

(AW)

Gilla gärna