Vad kan vi göra för att hjälpa ortolansparven?

Ortolansparven har minskat i Sverige under många decennier, och 2011 beslöt SOF-Bird Life att starta ett projekt med syfte att försöka bromsa utvecklingen.

Vår kunskap om ”ortolanens” flyttbeteende, utbredning och habitatval i södra Sverige och Norrland pekar på tre möjliga huvudorsaker till artens nedgång:

(1) storskaliga strukturella förändringar i jordbrukslandskapet som leder till habitatförluster,

(2) ett intensifierat jordbruk med bl. a. tidig slåtter av vallodlingar som påverkar habitatkvalitet och häckningsframgång negativt samt

(3) jakt i Frankrike.

Frågan är vad vi konkret kan göra för att hjälp ortolansparven i Sverige? Det är bråttom! Arten har minskat kraftigast i södra Sverige. Den är idag försvunnen från hela Götaland, och i Svealand finns det bara ett drygt hundratal par kvar i landskapen Närke, Västmanland och Uppland. Den förekommer fortfarande med ca 4000 par på jordbruksmark och hyggen längs Norrlandskusten.

Många engagerade ornitologer och markägare efterlyser råd för att komma igång med insatser som kan gynna arten under häckningssäsongen. Med stöd av Alvins fond och Världsnaturfonden (WWF) testar vi fortlöpande innovativa metoder för att återetablera lämpliga häckningsrevir på tidigare kända platser med ortolanförekomst. Detta sker i samverkan med Hushållningssällskapet, Mälaröarnas Ornitologiska Förening, Närkes Ornitologiska Förening, Angarngruppen, Stockholms Ornitologiska Förening och Länsstyrelserna på sammanlagt 17 lokaler i Upplands, Stockholms och Örebro län.

Jan Sondell, som leder vårt Ortolanprojekt sedan flera år, har sammanställt en handledning med råd om habitatförbättrande åtgärder som är baserat på erfarenheter från dessa aktiviteter.

(Sönke Eggers)

Handledning om åtgärder för ortolansparv.

Gilla gärna