Biätare är placerad i skyddsklass 4. Foto: John Larsen

18 maj, 2020

Artportalen ur myndigheternas perspektiv

När någon vill göra en exploatering eller något annat som kan skada naturmiljön så finns det regler om att det behövs ett tillstånd, eller att man åtminstone måste anmäla vad man vill göra. Beroende på vad det gäller så kan sådana tillstånd prövas av till exempel kommunen, länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Den aktuella myndigheten utreder då om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att göra det som den som söker vill. Det kan vara allt från enkla kontroller på ren rutin till mycket komplicerade prövningar för stora projekt. Jämför till exempel en avverkningsanmälan med att bygga en helt ny järnväg.

”Finns fyndet inte i Artportalen

så finns det inte.”

 

En av de saker som man oftast måste kontrollera är om det finns några kända naturvärden som berörs. Här är rapporterna på Artportalen helt avgörande! Kommuner och myndigheter som länsstyrelserna och Skogsstyrelsen använder dagligen Artportalen för att se om det finns fynd av arter som har betydelse för deras bedömningar. Finns det hotade arter i området eller arter som visar på höga naturvärden har det betydelse för hur ärendet hanteras, och i många fall i slutändan om eller hur det sker exploatering. Finns inga rapporter så finns det heller ingenting
att ta hänsyn till vid handläggningen av ärendet. Vanliga fall kan vara när någon vill bygga ett vindkraftverk, dra en kraftledning eller bygga en väg. Det kan också handla om master, bryggor och nedgrävning av ledningar.

 

Artikeln publicerades i Vår Fågelvärld nr 2, 2020 . Ladda ner och läs hela artikeln här.

 

Text Jonas Grahn, länsstyrelsen Västerbotten, Helena Lager, länsstyrelsen Kalmar, Peter Nilsson,
länsstyrelsen Västernorrland och Per Flodin, länsstyrelsen Södermanland.

 

 

 

 

Gilla gärna