25 maj, 2020

EU-kommissionens nya strategier

I onsdags meddelade EU-kommissionen en ny strategi för biologisk mångfald och en ny strategi för matproduktionskedjan. Att dessa två strategier publiceras samtidigt har ett stort symbolvärde, eftersom det alltför intensiva jordbruk och fiske som nu bedrivs på många håll innebär en enorm förlust av biologisk mångfald. Ett av huvudbudskapen är att matproduktionen måste bli mindre destruktiv för biologisk mångfald!

 

Dokumenten kommer, som en del av kommissionens ordförande von der Leyens ”European Green Deal”, att vägleda EU:s arbete fram till 2030. Den pågående coronapandemin visar på kopplingarna mellan människors hälsa och friska ekosystem. Behovet av att skydda och återskapa natur är mer akut än någonsin förut. EU-kommissionen konstaterar att ”friska och motståndskraftiga samhällen är beroende av att ge naturen det utrymme den behöver”.

 

The Green Deal ska säkerställa att ekonomin tjänar befolkningen genom att i slutändan ge tillbaka mer än den tar från naturen. Den avser också att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten vid mitten av innevarande århundrade, samtidigt som ekonomin växer och människors levnadsstandard förbättras. Den biologiska mångfalden är avgörande för att säkerställa födotillgång för såväl EU som resten av världen. Däri ligger en av grunderna för ambitionen att samtliga ekosystem ska vara någorlunda återställda och skyddade år 2050. För detta krävs inte bara regelverk utan insatser från medborgare, företag, forskarsamhälle m.fl.

 

Matproduktionsstrategin ”Farm to Fork” (”från gård till gaffel”) är central för Europas framtid. Den tydliggör att vi måste finna hållbara produktionskedjor och konsumtionsmönster som inte exploaterar miljön så som vi gör idag. Annars riskerar vi inte bara att fler pandemier utan också katastrofer av torka, bränder och översvämningar. Strategin ska gynna lantbrukare, fiskare och andra matproducenter som praktiserar hållbara metoder, samt underlätta omställningen för de som ännu inte gör det. Användningen av bekämpnings- och gödningsmedel ska minska och den biologiska mångfalden i landskapet måste öka.

 

EU-kommissionen sätter upp en rad konkreta mål:

  • Åtminstone 30 % av medlemsstaternas land- och vattenarealer ska skyddas, varav en tredjedel (d.v.s. 10 % av totala ytan) ska vara strikt skyddad och alltså inte öppen för någon exploatering. All återstående ”gammelskog” ska skyddas.
  • Bindande mål som återställer storskaliga ekosystem som myrar, skogar och hav – alla nödvändiga för biologisk mångfald och klimat.
  • 10 % av jordbrukslandskapet ska återställas för biologisk mångfald – såsom häckar, dikesrenar och blommande åkerkanter.
  • Tydliga mål för ökad ekologisk odling.
  • Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minska med 50 %, både vad gäller mängd och giftighet.
  • Minimera förbränning av biomassa i form av hela träd etc. för energiproduktion.

 

Med dessa mål, och strategierna i helhet, presenterar EU-kommissionen en ny riktning som måste förändra EU:s jordbrukspolitik i grunden. Det blir mycket spännande att se hur det kommer att se ut när den nya jordbruksbudgeten (omfattande ca 60 miljarder euro) ska läggas fram i höst!

 

BirdLife Europe & Central Asia har gjort en första analys av det viktigaste i strategin för biologisk mångfald och strategin för matproduktionskedjan. Du kan ladda såväl analysen som strategierna (på engelska) genom att klicka på respektive länk!

 

BirdLife Sverige ställer sig bakom EU-kommissionens ambitioner och målsättningar som sätts upp i de viktiga strategidokumenten och uppmanar regering och riksdag att göra sitt yttersta för att skyndsamt implementera dessa i Sverige och resten av Europa!

Gilla gärna