31 augusti, 2020

Artskyddsutredningens experter utsedda

Artskyddsutredningens syfte är huvudsakligen att se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda sällsynta/hotade arter, samtidigt som markägare tilldelas vederbörlig ersättning från staten när så är befogat. I det sammanhanget uppstår ofta svåra avvägningar mellan kollektivets intresse att bevara natur och den enskildes ekonomiska intressen. En annan viktig fråga är vem som har utredningsansvar i frågor om artskydd – är det staten, ansökande bolag eller enskild markägare? Vidare ska bestämmelserna om handel, innehav och transport av hotade arter ses över och förhoppningsvis kommer äntligen ett förslag om förbud mot innehav av äggsamling från vilda fåglar.

 

BirdLife Sverige räknar med att kunna bidra med kunskap och erfarenheter kring vilken hänsyn som måste tas till fåglar i olika sammanhang. Vår förhoppning är att utredningens förslag ska leda till ett bättre samförstånd mellan olika intressen, och att vi därmed ser ett bättre hänsynstagande till naturvärden i exempelvis jord- och skogsbrukslandskapet framöver.

 

Expertgruppens första möte infaller den 15 september och uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 14 maj 2021.

/Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig BirdLife Sverige

 

Läs gärna artikeln på ATL om vilka fler som ingår i Artskyddsutredningen.

https://www.atl.nu/skog/artskyddsutredningen-experter-utsedda/

 

 

 

Gilla gärna