Begränsa jakten på ripor!

”Eftersom båda arterna finns på rödlistan sedan 2015, och fjällripan dessutom är en ansvarsart för Norge, med omkring 50 procent av Europas bestånd, måste jakttiderna värderas noga.” Det säger direktören i norska Miljødirektoratet, Ellen Hambro, sedan direktoratet föreslagit en kraftigt begränsad jakttid på fjällripa och dalripa. Om förslaget går igenom, kommer ripjakten i Norge framöver pågå mellan 10 september och 23 december. Tidigare har de båda riporna även jagats under vintern fram till februari/mars.

– Den föreslagna jakttiden på ripa borde vi ha i Sverige också, säger Ulla Falkdalen med visst eftertryck. Ulla är ansvarig för Projekt Jaktfalk och har mångårig erfarenhet av fjällfåglar och fågelinventeringar i fjällmiljö.

Anledningen till att de båda riporna togs med på den norska rödlistan förra året var att båda arterna minskat med mer än 30 procent i Norge under loppet av de senaste tre ripgenerationerna. Detta har även påverkat jaktuttaget, som har mer än halverats de senaste tio åren. Ytterligare en bakgrund till att Milødirektoratet föreslår att begränsa jakttiden är att klimatförändringar misstänks påverka riporna i negativ riktning.

Även i Sverige har det gått dåligt för riporna sedan millennieskiftet. Enligt Svensk Fågeltaxerings så kallade standardrutter har det svenska beståndet av dalripa i stort sett halverats sedan slutet av 1990-talet. Även fjällripan minskade under de första åren på 2000-talet, men där har beståndet vänt uppåt igen de allra senaste åren. Resultatet från 2015 pekar mot att fjällripan hämtat in hela tillbakagången sedan millennieskiftet.

Under många år har SOF-BirdLife arbetat för att begränsa den svenska jakttiden på ripor. Jakten startar idag 25 augusti och pågår till 28 februari i Dalarna och Jämtlands län och till 15 mars i Västerbottens och Norrbottens län. Den tidiga jaktstarten (drygt två veckor innan jakten startar i Norge) innebär dels att ännu inte självständiga ungfåglar skjuts och dels att jakttrycket blir mycket stort. Bland annat söker sig många norska jägare till Sverige för att jaga ripa innan den norska säsongen startar.

SOF-BirdLife anser även att senvinter- och vårvinterjakt på ripa (och andra fågelarter) är helt fel eftersom man då jagar på det bestånd som är på väg att överleva vinterns flaskhals och ska reproducera sig den kommande säsongen.

När det gäller riporna bör Sverige därför följa det exempel som Miljødirektoratet nu föreslår i Norge med en jakttid på ripor som startar först 10 september och som avslutas dagen före julafton. Ur både biologisk och etisk synvinkel vore det en betydligt bättre anpassad jakt än dagens.

(AW)

Gilla gärna