BirdLife Sverige i Afrika

BirdLife Sverige stödjer ”The Nigerian Bird Atlas Project NiBAP” ett projekt som drivs av A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI), beläget i Jos i centrala Nigeria. Projektet, det första projektet av sitt slag i Västafrika, har nu bedrivits i drygt 2 år. Sedan tidigare finns det liknande projekt i södra Afrika och i Kenya och tanken är att det skall byggas ut till ett ”African Bird Atlas Project”.

Projektet syftar till att kartlägga utbredningen av Nigerias fåglar och i möjligaste mån beskriva deras status. Arbetet utförs till stor del av volontärer, av vad som populärt, på engelska benämnds ”Citizen Scientists” (på svenska ”medborgarforskare”) – frivilliga medlemmar av allmänheten som är angelägna om att bidra till fågelskydd genom att gå ut i fält och sedan skicka in sina observationer till projektet. Genom att slå samman insatser från allmänheten, fågelskådare och forskare, kommer vi genom den nigerianska fågelatlasen för första gången i detalj få reda på de olika arternas utbredning idag men också deras förändring över tiden, Detta kommer att vara ett kraftfullt verktyg för bevarande av fåglar och deras miljö. Vidare kommer det att hjälpa oss att få en bättre förståelse för hur arternas utbredningsområde förändras.

Eftersom det inte finns så många ornitologer i Nigeria idag, måste projektet också fokusera på att engagera studenter, medborgareforskare m.fl. och få ut dem i fält. Ett stort arbete har inriktats på lära folk om fåglar genom bildandet av fågelklubbar detta för att på sikt öka folks medvetenhet för fåglar, fågelskydd  och naturvård i allmänhet. Hittills har vi etablerat ungefär 15 fågelklubbar runtom i Nigeria och antalet klubbar och fågelskådare i landet växer stadigt.

 

 

Under de senaste 50, och i synnerhet under de senaste 20-30, åren har miljön i Nigeria genomgått stora förändringar främst på grund av befolkningstillväxten, från 70 miljoner i början på 1970-talet till kanske 200 miljoner idag. Detta har ökat trycket på fåglarna, och den biologiska mångfalden i allmänhet. Omvandling av landskapet i form av uppodling och skogsavverkning, för timmer och bränsle, har påverkat både utbredningen och antalet av landets fåglar. Baserat på egen och andras erfarenhet vet vi att denna påverkan är mycket stor, t.ex. är de flesta stora fåglar (struts, trappar, rovfåglar etc.) utrotade eller har minskat drastiskt. En ny, uppdaterad och, kanske framför allt, en systematisk, studie av fåglar, som en del av den biologiska mångfalden, är därför inte bara viktig utan också mycket angelägen.

Tekniskt stöd till projektet tillhandahålls av Animal Demography Unit (ADU) vid Universitetet i Kapstaden som framgångsrikt driver det sydafrikanska fågelatlasprojeket, South African Bird Atlas Project (SABAP2), se https://sabap2.adu.org.za/ .

Grundmetodiken för datainsamlingen är en pentad, vilket är en ruta om fem minuter latitud respektive fem minuter longitud, ungefär 9×9 km. I denna ruta skall man göra fågelobservationer under åtminstone 2 timmar för att den skall räknas som inventerad. Man kan spendera mer tid och man kan göra en pentad många gånger. Det viktiga är att man skriver ner fåglarna i den ordning man ser dem och att man noterar i listan när man varit ute 1 timme och sen när varje efterföljande hel timme passerats.

De över 90 studenter som lämnat APLORI med en Master i Naturvårdsbiologi, och mycket goda kunskaper om fåglar, spelar en nyckelroll i att göra detta projekt till en framgång. För att denna verksamhet skall komma att fungera behöver vi ett stort antal kikare och fågelböcker, båda väldigt svåra, om inte omöjliga, att få tag på i Nigeria.
Det är i denna del av atlasprojektet där BirdLife Sverige och dess medlemmar kan spela en stor roll genom att skänka gamla kikare och naturligtvis pengar. Kikarna kommer att delas ut i de ny fågelklubbar som skall bildas, pengar behövs för att driva projektet och till inköpandet av fågelböcker mm.

 

 

Man kan följa projektet på vår hemsida www.nigeriabirdatlas.adu.org.za och på genom vår Facebookgrupp ”Nigerian Bird Atlas Project

Kikare kan lämnas eller skickas till kansliet, märk dem Nigeriaprojektet, BirdLife Sverige, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Valfritt belopp kan sättas in på vårt 90-konto Plusgiro 90 05 65-3 eller Bankgiro 900-5653, märk din insättning med ”Nigeriaprojektet”

Ulf Ottosson, PhD
Email: ulfottossonlux@gmail.com

Gilla gärna