18 september, 2019

BirdLife Sverige överklagar kontroversiellt domslut om skogsbruk

I slutet av augusti beslutade mark- och miljödomstolen i Östersund att tillåta avverkning av skog som bedöms vara värdefull för bevarande av lavskrika i Arbrå, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

 

BirdLife Sverige vill på intet sätt ge ytterligare bränsle till den upplevda konflikten i frågan artskydd kontra skogsbruk. Men vi känner oss tvingade att överklaga, då vi anser att Skogsstyrelsens beslut att avslå avverkning av skog som utgör viktig biotop för lavskrika på de aktuella fastigheterna var nödvändiga för att bevara en livskraftig population av lavskrika inom artens naturliga utbredningsområde.

 

Kortfattat uppfattar BirdLife Sverige att mark- och miljödomstolen bedömer att lavskrikan inte är en prioriterad art att skydda, eftersom den inte är upptagen på bilagor som prioriteras i fågeldirektivet och artskyddsförordningen samt inte heller på den svenska rödlistan. Vidare hävdar mark- och miljödomstolen att ”uppgifter som lämnats av privatpersoner knappast kan läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. BirdLife Sverige vänder sig kraftfullt emot detta påstående. En mycket stor del av den samlade kunskapen om Sveriges natur, i synnerhet när det gäller fågellivet, bygger på enskilda inventeringar av kunniga privatpersoner som utan kommersiella intressen lägger omfattande tid på att kartlägga förekomsten av olika naturvårdsrelevanta arter. Om sådana ”grunddata” inte accepteras kommer kostnaderna för staten, eller markägare, att genomföra motsvarande inventeringar att bli mycket stora.

 

Självklart förstår vi problematiken som kan uppstå för en markägare som behöver inkomster från sin skog när Skogsstyrelsen, eller annan myndighet, beslutar att skogen behöver skyddas från avverkning. BirdLife Sverige anser att staten måste ta ett större ansvar än idag för att finna ett system där det blir attraktivt för privata markägare att avstå att avverka skog som är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Huruvida det ska ske genom införande av ekonomiska styrmedel (t.ex. ersättning vid avverkningsbortfall) eller om det finns andra sätt att motivera till bevarande av vårt gemensamma naturarv lär vi med all sannolikhet återkomma till.

 

Överklagandet kan laddas ner här: BirdLife Sverige_överklagan_lavskrika_2019-09-17

Gilla gärna