EU-förbud mot blyammunition vid våtmarker

Det pågår sedan en kort tid tillbaka en öppen konsultation på EU-nivå om att införa ett förbud mot blyammunition i anslutning till våtmarker. Försiktiga beräkningar gör gällande att uppemot 1,5 miljoner våtmarksfåglar dör varje år på grund av att de får i sig blyammunition (i tron att det är mat).

Konsultationen är öppen och därför uppmanar vi alla, i synnerhet organisationer/föreningar med anknytning till natur och djurskydd, att svara på bland annat de specifika frågor som ECHA (European Chemicals Agency) formulerat. Länk till konsultationsformuläret

BirdLife Sverige stöder givetvis förslaget och vi ansluter oss till vår moderorganisation BirdLife Internationals synpunkter (pdf 0,5 MB) på den rapport som ECHA tagit fram. Dessa, liksom våra egna utifrån svenskt perspektiv, har även framförts till Kemikalieinspektionen som kommer att sammanfatta inkomna synpunkter för Sveriges räkning.

De viktigaste punkterna är:

Bly är farligt och nuvarande situation där jakt orsakar en enorm spridning (ca 20 000 ton per år) ut i naturen är oacceptabel. Det finns idag blyfri ammunition som fungerar utmärkt för sina syften (ett tidigare argument mot blyförbud har varit att alternativa kulor/hagel inte är tillräckligt effektiva).
Vi ser det som självklart att EU inför ett förbud mot (såväl INNEHAV som användning av) blyammunition i anslutning till våtmarker.
Förbudet ska omfatta alla typer av våtmarker och definitionen av våtmark måste vara tydlig så att reglerna blir lätta att tillämpa/efterfölja. En buffertzon om minst 300 meter ska gälla eftersom ammunition annars ändå riskerar att landa i våtmarker.
Kunskapen om blyammunitionens negativa effekter har varit känd sedan länge och flera EU-länder har redan infört förbud. Industrin har således haft god tid till anpassning och det finns redan erfarenheter om hur ett förbud bör implementeras. Vi anser därför att tre år är en onödigt lång period för införande av förbudet — 18 månader torde vara fullt tillräckligt.
I nästa steg bör all form av blyammunition för allmänt bruk förbjudas — för ett verkningsfullt skydd av natur, djur och människor. (Danmark, Nederländerna, Belgien och Kroatien har redan sådana förbud.)
Här kan du läsa brevet till Regeringen med uppmaning om att förbjuda blyammunition vid all form av jakt.

Gilla gärna