Andra vägledande dokument

Comprehensive Guide to Studying Wind Energy Wildlife Interactions (Pdf 6,0 MB)

Den amerikanska organisationen National Wind Coordinating Committee (NWCC) publicerade 1999 ett omfattande guidedokument för studier av interaktioner mellan vindkraft och fåglar (se längre ner på denna sida). 2011 kom en uppdatering. Den har kompletterats med aktuella fall som illustrerar tillämpning av beskrivna metoder och hur de kan implementeras i beslutsprocessen.

 

 

EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation (Pdf 4,0 MB)

EU-kommissionens föreskrifter för hur vindkraftutbyggnad ska ske i enighet med unionens bindande fågel- och habitatdirektiv, i synnerhet när konflikter kan uppstå med bevarande av Natura 2000-områden. Dokumentet riktar sig till personer som planerar, utformar, godkänner och genomför vindkraftprojekt, men är också av intresse för intresseorganisationer m.fl. Skrivelsen har inte nått sin slutgiltiga publicering, utan kommer att presenteras i sinom tid. En kort sammanfattning på svenska av intressanta punkter finner du här (Word 0,3 MB).

 

 

Kommentarer om ”Wind Energy Developments and Natura 2000” (Pdf 0,3 MB)

Från tyskt håll har framförts viss kritik om EU-dokumentet ovan, bl.a. eftersom betydande tyskt material och flera nya studier inte inkluderats. Man anser därmed att riskerna för många av de bedömda arterna kan vara underskattade (eller åtminstone dåligt underbyggda). Vidare poängteras att ”Band-modellen” har stora osäkerhetsmoment, liksom att även en antalsmässigt stabil population kan vara allvarligt utsatt, vilket betonar vikten av grundliga analyser. I fråga om kumulativa effekter måste också mängden nya luftledningar vägas in tydligare.

 

Skotska rekommendationer för fågelinventeringar inför planerad vindkraftutbyggnad

Scottish Natural Heritage (SNH) ligger långt fram när det gäller planering av vindkraftutbyggnad. De har bl.a. tagit fram ett dokument med detaljerade instruktioner och fågelinventeringar (Pdf 0,6 MB). På SNH:s hemsida finns även åtskilliga andra dokument att hämta.

 


Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl – standardvilkår for for- og etterundersøkelser (Pdf 0,6 MB)

Norge har genom Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skaffat sig en framskjuten roll inom studier av vindkraftens påverkan på fåglar. I december 2010 lanserades ett dokument som försöker ta ett helhetsgrepp på landets vindkraftetableringar genom att ge underlag för bedömning av kumulativa effekter som uppstår när ett nätverk av vindkraftparker växer fram. Ett viktigt element för detta är en standardiserad metodik för för- och efterundersökningar vid vindkraftexploatering. Här ges generella kriterier för identifiering av sårbara arter och minimikrav för vilka inventeringar som ska genomföras. En intressant detalj är att NINA poängterar att allt material, såväl rådata från inventeringar som dokumenterade effekter, ska samlas i en nationell databas för att underlätta insikten i problematiken kring kumulativa effekter.

 


Guidedokument för studier av interaktioner mellan vindkraft och fåglar (Pdf 6,0 MB)

Den amerikanska organisationen National Wind Coordinating Committee (NWCC) består av representanter från diverse sektorer som vindkraftentrepenörer, elbolag, konsumentföreträdare, miljöorganisatorer samt beslutande myndigheter och har till uppgift att hantera och samordna frågor som rör vindkraftutvecklingen. (Kanske vore något liknande önskvärt för svenskt vidkommande?!) 1994 bildade NWCC en särskild kommitté för fågelfrågor. Denna har sedan dess tagit fram åtskilliga dokument och rapporter. Här erbjuds en referens med riktlinjer för bedömning av lämpligheten av en planerad vindkraftanläggning samt utvärdering av potentiell inverkan från vindkraftteknologi (med avseende på fåglar). Definitioner, metoder och modeller för att besvara de viktiga frågeställningarna presenteras. Uppdaterat dokument 2011.
Mer information om NWCC finns på https://www.nationalwind.org

 


Wind Turbine Guidelines Advisory Committee Recommendations (Pdf 2,3 MB)

Uppdraget för den amerikanska Wind Turbine Guidelines Advisory Committee (bildad år 2007 av 22 medlemmar från myndigheter, naturvårdsorganisationer och vindkraftindustrin), är specificerat till att tillhandahålla råd och rekommendationer för utvecklande av metoder som minimerar effekterna på naturen i samband med landbaserade vindkraftprojekt. I detta dokument från 2010 behandlar policyfrågor och inehåller vetenskapligt baserade råd om hur man bäst undersöker och motverkar allvarliga effekter på naturmiljön. En viktig hörnsten är fortsatt och fördjupat samarbete mellan forsknings- och naturvårdsorganisationer och vindkraftindustrin, vilket vi definitivt skulle behöva se mer av i Sverige!

 

 

Kompensationsåtgärder för vindkraftprojekt i USA (Pdf 2,5 MB)

American Wind Wildlife Institute (AWWI) är också en organisation med representanter från myndigheter, naturvårdsorganisationer och vindkraftindustrin, vars uppdrag är att främja vindkraftutbyggnad samtidigt som djur och natur bevaras. Kompensationsåtgärder är ett för svenskt vidkommande relativt nytt begrepp, som förhoppningsvis kan bli mer användbart framöver. I detta dokument (från 2009) redovisas, med ett flertal relevanta exempel som grund, lämpliga tillvägagångssätt för att etablera vindkraft med minsta möjliga naturpåverkan. AWWI, liksom andra seriösa aktörer på området, poängterar att kompensationsåtgärder kommer in först sedan man i möjligaste mån undvikit, minimerat och motverkat de negativa effekterna av en exploatering. Ett sådant förfarande är inte bara positivt för naturvärdena, utan ofta också den mest kostnadseffektiva lösningen för projektet. Vidare lyfter man fram begreppen ”Habitat & Conservation Banking”, där exploatörer investerar i fonder som erbjuder lämpliga kompensationsåtgärder i form av exempelvis habitatskydd eller våtmarksrestaurering. Läs gärna mer om kompensationsåtgärder under Vindkraftnyheter, Nyhet 2011-04-25. Mer om AWWI finns att läsa på https://www.awwi.org

 


Guidedokument för bedömning av vindkraftetableringens inverkan på nattaktiva fåglar och fladdermöss (Pdf 2,8 MB)

Nattaktiva fåglar och fladdermöss är av uppenbara skäl mycket svårinventerade. Här görs en seriös, vetenskaplig och högteknologisk insats för att visa hur man kan bedöma vindkraftanläggningars inverkan, kvantifiera mortalitet, härleda dödsorsak samt implementera metoder för att minska riskerna för berörda arter och deras habitat. Dokumentet hänvisar vidare till ovanstående publikation.

 


Vägledning angående fågelkollisioner med vindkraftverk (Pdf 0,6 MB)

En rapport framställd för Kaliforniens energikommission (år 2002) redovisar bl.a. att varje fågelkollision i princip likställs med brott mot lagen, för vilket ekonomisk bestraffning på 100 000 – 500 000 $ kan dömas ut. Med nedgrävda ledningar, alternativ till vajerförsedda väderstationer och master samt eliminering av inbjudande sittplatser för rovfåglar på/vid vindkraftverk kan de flesta kollisionsrisker avvärjas. Undvikande av platser som misstänks innebära höga kollisionsrisker pekas ut som den bästa lösningen för framtidens vindkraftutveckling. För de kommande tre åren föreslås en miljon dollar satsas på forskning inom området.

 

 

Anvisningar för hur havsörnen bör beaktas vid planering av vindkraft (WWF Finland) (Pdf 0,7 MB)

I vårt östra grannland är det WWF som officiellt står för havsörnens beskydd. Då man, precis som i Sverige, med oro åser en kraftig utbyggnad av vindkraft längs kusten, har organisationen tagit fram ett anvisningsblad för hur hänsyn till havsörnsstammen ska tillämpas. Inom havsörnens förekomstområden redovisas områden som är olämpliga för byggande av vindkraft, liksom sådana som lämpar sig bättre.

 

 

Instruktioner för anläggningsförfaranden redovisas också. GP Wind – tematiska fallstudier (Pdf 5,6 MB)

Good Practice Wind är ett EU-projekt som syftar till att ta fram underlag för att på ”miljömässigt sätt effektivisera ansökningsprocessen och öka kvoten godkända vindkraftprojekt samt utveckla riktlinjer för hur dessa genomförs på bästa sätt”. (Det påminner således om det svenska projektet Vindval.) I november 2011 publicerade GP Wind en fallstudie med exempel på vindkraftetableringars påverkan på bl.a. enskilda arter, habitat, biologisk mångfald och kumulativa effekter. Andra aspekter rör undersökningsmetoder, kommunikation, landskapsbild, buller, konflikter med andra ekonomiska intressen samt acceptans från allmänheten. Dokumentet redovisar hur dessa ämnen har behandlats runtom i Europa, vilka lärdomar som kan dras utifrån detta och rekommendationer för hur de bör hanteras framöver. Här finns en hel del för såväl beslutsfattare som exploatörer att ta efter eller undvika!