Dokument från BirdLife och dess partnerorganisationer

På uppdrag av Bernkonventionen författade BirdLife International 2003 dokumentet Windfarms and Birds: An analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues (Pdf 0,5 MB). 2013 kom uppföljaren under namnet Windfarms and Birds: An updated analysis of the effects of wind farms on birds, and best practice guidance on integrated planning and impact assessment (Pdf 1,7 MB). Dessa dokument innehåller det fram till publicering aktuella kunskapsläget och utgör internationell (europeisk) standard för rekommendationer angående val av plats för vindkraftsbyggnation samt genomförande av etableringsprocessen (inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och kontrollprogram).

 

BirdLife:s Position Statement on Wind Farms and Birds (Pdf 0,2 MB) är från 2005.

 

Brittiska rekommendationer för vindkraftplanering (Pdf 0,8 MB)

SOF:s systerorganisation RSPB (BirdLife i Storbritannien) har tagit fram ett dokument om hur vindkraft planeras och byggs samtidigt som natur bevaras. Det baseras på erfarenheter från fyra världsledande nationer inom vindkraft; Tyskland, Danmark, Spanien och Storbritannien. Råden riktar sig, av förklarliga skäl, främst mot en brittisk publik, men är i stor utsträckning applicerbara på svenska förhållanden. Några punkter anses särskilt viktiga och dessa finns sammanfattade på svenska här (Word 0,3 MB)

 


Mapped and written guidance in relation to birds and onshore wind energy development in England (Pdf 1,9 MB)

I en forskningsrapport författad 2009 av RSPB delas England in i rutor om 1×1 km, med syftet att vägleda placeringen av vindkraftanläggningar så att konflikter mellan fåglar och vindkraftetablering kan undvikas i möjligaste mån. Rutorna klassas (som tidigare i Skottland; se referens närmast nedan!) på skalan ”hög”, ”mellan” eller ”låg/okänd” känslighet med avseende på fågellivet. Som underlag för bedömningen finns utbredningsdata för tolv arter veterligen eller antagligen känsliga för vindkraftetablering, lokaler med nationellt viktiga populationer av häckande vadare och sjöfåglar eller övervintrande vadare och andfåglar samt SPA-områden. 16% av arealen klassas som högkänslig, endast 2% placeras i mellankategorin och resterande 82% bedöms ha okänd eller låg känslighet (varav stora områden antas vara lämpade för vindkraftetablering ur fågelsynpunkt).

 


Fågelkänslighetskartor för vägledning av vindkraftanläggningar i Skottland (Pdf 1,3 MB)

RSPB har även tagit fram en känslighetskarta baserad på utbredningen av ett antal hänsynskrävande fågelarter i Skottland. Drygt en tredjedel (37%) av arealen, indelad i 1×1 km stora rutor, klassas som ”högkänslig” medan övriga två tredjedelar (31% respektive 32%) bedöms som ”mellankänsliga” respektive med ”låg/okänd känslighet”. Relevant kunskap om ekologi samt studieresultat som utgör grund för rekommenderade buffertzoner för respektive arter redovisas.

 


Assessing the cumulative impacts of wind farms on peatland birds: a case study of golden plover Pluvialis apricaria in Scotland (Pdf 0,4 MB)

En relativt stor andel av Storbritanniens vindkraftparker har anlagts i Skottland. RSPB redovisar här en studie där utbredningen hos en av Skottlands karaktärsfåglar, ljungpiparen, modelleras och jämförs med fältobservationer för att bedöma vindkraftens påverkan på arten. Denna är särskilt intressant då ljungpiparens habitatval ofta sammanfaller med för exploatören önskvärda placeringar av vindkraft. Ljungpiparen uppträder för svenskt vidkommande både som häckfågel och lokalt talrik rastare/övervintrare. Resultaten visar att häckande ljungpipare undviker vindkraftverk med upp till åtminstone 200 meter. Tätheten av ljungpipare är också lägre inom områden med vindkraft jämfört med förväntade värden och kontrollplatser utan vindkraft. Andra studier har visat att övervintrande ljungpipare undviker vindkraftverk med åtminstone 50-850 meter.

 

 

Tysk (engelskspråkig) litteratursammanställning och analys av studier om vindkraftens och andra förnyelsebara energikällors påverkan på fåglar och fladdermöss (Pdf 0,3 MB)

Den tyska BirdLife-partnern NABU har sammanställt en rapport, baserad på i stort sett all litteratur som stått att finna, om hur vindkraft påverkar fåglar och fladdermöss.