25 april, 2019

FN-deklaration till stöd för myrar

Ungefär 3 % av Jordens yta täcks av myrar, det vill säga våtmarker där döda växter (främst vitmossor) inte förmultnar helt utan ombildas till torv på grund av hög fuktighet och påföljande syrebrist. Ett område räknas som myr när det finns ett minst 3 decimeter tjockt torvlager. Av Sveriges yta består 13 % (drygt 5 miljoner hektar) av myrar.

 

När FN:s miljöprogram (UNEP) nyligen samlades i Kenyas huvudstad Nairobi antogs en resolution om myrar. Denna bör ge ökat stöd för att inga nya tillstånd för torvbrytning ska ges i Sverige. Vi måste istället återskapa intakta myrar som tidigare dikats ut och därmed i stor utsträckning tappat sitt värde som vattenbevarande element i ekosystemet. BirdLife Sverige har i sitt nyligen antagna program för fågelskydd och naturvård ett särskilt kapitel om myrar med tydliga målbilder för hur fåglar knutna till denna biotop ska gynnas.

 

I den av UNEP antagna deklarationen konstateras att ”myrar utgör ett av världens största kollager och bidrar till att motverka global uppvärmning”. Vidare fastslås att ”exploatering av myrar bidrar till såväl förlust av biologisk mångfald som miljöförstöring och globala växthusgasutsläpp”. Bevarande av myrar bidrar därmed till att uppfylla ett antal viktiga miljömål och miljöavtal av internationell mycket stor betydelse. Medlemsstater uppmanas att öka insatserna för att bevara myrar.

 

Vill du läsa mer om detta hänvisar vi till UNEP:s webbsida, där du också kan ladda ner deklarationen i sin helhet (på engelska).

Gilla gärna