22 september, 2020

Frivilliga avsättningar måste vara långsiktiga

Frivilliga avsättningar är områden med sammanhängande produktiv skogsmark där markägaren frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras. Områdena ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling. De frivilliga avsättningarna finns i mycket högre grad hos FSC-certifierade markägare, än hos övriga, eftersom de certifierade är skyldiga att avsätta 5% av sin skogsmark som frivillig avsättning. BirdLife menar att också staten, förutom satsning på formella avsättningar av skogsmark som reservat, gärna kunde stimulera markägare att frivilligt avsätta värdefull natur, till exempel genom att införa ett naturvårdsavdrag[1]. Vid en avsättning av skog i naturvårdande syfte görs ett direktavdrag på skogsinkomster från intäkter från andra delar av närings­verksamheten.

 

Frivilliga avsättningar tas av myndigheterna med i den svenska statistiken över skyddad natur, statistik som bland annat används för att visa hur vi uppfyller våra internationella åtaganden.  BirdLife har i detta sammanhang svarat på en remiss från Skogsstyrelsen om frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsen redovisar i remissen förslag på ett system för att redovisa frivilliga avsättningar. Systemet ska vara transparent och göra det möjligt för myndigheterna att följa upp de frivilliga avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och naturvårdskvalitet.

 

Birdlife har tidigare betonat att de frivilliga avsättningarna för att få inräknas i den officiella statistiken över skyddad natur måste vara kvalitetssäkrade, pålitliga och inte minst, långsiktiga. Myndigheterna har varit bra på att följa upp de frivilliga avsättningarna areal men varit sämre på att följa upp varaktighet och naturvårdskvalitet. Varaktighet och förändringar av frivilliga avsättningar i tid och rum behöver bättre kunna beskrivas.

 

Det är också detta förslagen i remissen syftar till bl.a. genom att man föreslår att det införs en uppgiftslämnarskyldighet för större markägare, där det geografiska läget av de frivilliga avsättningarna skall beskrivas. Inrapporteringen ska möjliggöra skattning av areal, varaktighet och naturvårdskvalitet av de frivilliga avsättningarna. Vi anser att detta är ett bra förslag.

 

BirdLife anser dock att remiss-förslagen inte möter kraven på varaktighet av de frivilliga avsättningarna som riksrevisionen fört fram. Det borde t.ex. lämnats konkreta förslag som minskar risken att frivilliga avsättningar ”försvinner” i samband med markförsäljning. I remissen uppskattas denna försäljning uppgå till ca 10 000 ha/år. Ofta uppmärksammas de tidigare frivilliga avsättningarna av  den ideella naturvården när nästa ägare väljer att avverkningsanmäla dessa. Det rör sig i regel om värdefulla skogsmiljöer, vilket skapar dålig publicitet för säljaren om det är ett företag , men också för myndigheterna som ofta saknar medel att skydda dessa värdefulla områden.

 

—-

Ett aktuellt exempel på detta är Hålt-området i Bohuslän som är 190 hektar stort. Det angränsar i väster till Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område – ett stort och välfrekventerat friluftsområde med många internationella besökare och med höga naturvärden.

 

Hålt har tidigare ägts av Sveaskog, men har sålts till en privat markägare. Under 2020 har den nye ägaren lämnat in avverkningsanmälningar om ca 38 hektar. Tidigare var 19 av dessa 38 hektar avsatta för naturvård av Sveaskog.

 

Sveaskog är certifierat. Det certifierade skogsbruket har ett särskilt ansvar i samband med försäljning av mark, så att inte värdefulla frivilliga avsättningar avverkas av köparen. Dubbelt allvarligt är det när statens eget bolag inte tar sitt ansvar. Det skickar helt fel signaler till övrigt skogsbruk.

 

Detta har uppmärksammats av föreningen Rädda Svartedalens vildmark som skickat frågor om detta till Sveaskog styrelse, ett yrkande till Skogsstyrelsen om att upprätta ett artskyddsärende och under tiden avvakta med avverkningar i området. Föreningen har även gjort en hemställan till länsstyrelsen i Västra Götaland om att peka ut f.d. kronoparken Hålt till Natura 2000 – område och bilda naturreservat i området.

 

BirdLife Sveriges remissvar om frivilliga avsättningar finns att läsa här

/Christer Johansson, skogsansvarig styrelseledamot

[1] https://www.landskogsbruk.se/debatt/infor-ett-skattefritt-naturvardsavdrag/

Gilla gärna