Inga fler vindkraftverk på södra Öland

BirdLife Sverige och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) har tidigare överklagat såväl kommun- som länsstyrelsebeslut att tillåta Cementa och vindkraftsbolaget OX2 att uppföra en vindkraftpark i anslutning till kalkbrottet sydost om Degerhamn på södra Öland. BirdLife Sverige och ÖOF har därvid ifrågasatt instansernas bedömningar om påverkan på fågellivet. Idag kom beslut från mark- och miljödomstolen i Växjö att avslå ansökan – helt enligt vår linje. Påverkan på landskapsbilden vägdes in i beslutet, men det var definitivt fågelskyddsfrågan som vägde tyngst.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att Natura 2000-området Stora Alvaret har ängshök och höksångare som särskilt utpekade skyddsvärden och även om de planerade vindkraftverken faktiskt står utanför själva skyddsområdet så skulle de innebära att syftet med att utpeka området som Natura 2000 motverkas. Det faktum att fågeltrafiken över södra Öland är betydande påpekas också som en viktig punkt. Domen sammanfattas med domstolens egna ord: ”Mark- och miljödomstolen bedömer att bolaget inte på ett övertygande sätt har visat att påverkan på fågellivet, såväl avseende det näraliggande Natura 2000-området som fågellivet i allmänhet med flyttfågelsträckningar och förflyttningar mellan olika fågelskyddsområden i områdets närhet gör området lämpligt för vindkraftsetablering.” Ett överklagande från bolagen är säkerligen att vänta, men det vore högst förvånande om mark- och miljööverdomstolen skulle komma till annan slutsats (om de till att börja med lämnar prövningstillstånd).

Uppdatering 2017-01-09: Cementa valde att inte överklaga domen, som därmed blir slutgiltig.

Gilla gärna