Internationellt uttalande om H5N8

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa av subtypen H5N8 har av förklarliga orsaker fått stor uppmärksamhet i Europa. Drygt ett tiotal stora och viktiga organisationer (bl.a. UNEP/CMS, FAO och BirdLife International) har bildat ett samarbetsorgan för att informera regeringar, myndigheter och intresseorganisationer om kopplingen till vilda fåglar och lämpliga åtgärder. Nedan ges en kort sammanfattning på svenska. Uttalandet (på engelska) i sin helhet kan laddas när här.

Utbrott av fågelinfluensa med hög dödlighet är i allmänhet kopplad till fjäderfäindustin och sprids när smittade fåglar eller varor transporteras.

Högpatogena virus sprids i undantagsfall ut i naturen och kan då orsaka stor dödlighet hos vilda fåglar. Det är fortfarande osäkert om vilda fåglar kan sprida dessa former av fågelinfluensa över större områden.

De aktuella stammarna av H5N8 härstammar från tamfågelindustrin i östra Asien och upptäcktes först 2014 med utbrott i Asien, Europa och Nordamerika. I början av 2016 rapporterades utbrott bland vilda fåglar i Sydkorea, följt av utbrott i Ryssland på våren och i Indien i oktober. Två månader senare har såväl vilda som tama fåglar smittats i totalt 13 europeiska länder, två i Mellanöstern samt två i Nordafrika. Det är ännu oklart i vilken eller vilka värdar som virusformen har överlevt mellan utbrotten 2014 och 2016, men det finns inga klara belägg för att vilda fåglar bär skulden.

Även om fler fåglar har rapporterats döda 2016 jämfört med 2014 behöver det inte betyda att viruset förändrats och därmed orsakar högre mortalitet. Till skillnad från det tidigare kända, och fruktade, H5N1 har ingen människa smittats av H5N8.

Samarbetsorganet uppmanar regeringar, myndigheter och intresseorganisationer att utöka provtagning och undersökning av virusets förekomst och spridningsvägar samt i första hand fokusera bekämpning av smittspridningen till ökad biosäkerhet inom fjäderfäindustrin och inte döda vilda fåglar, sprida bekämpningsmedel i naturen eller negativt påverka våtmarker.

Tyvärr har svenska myndigheter dragit in stödet för den regelbundna influensaprovtagningen av vilda fåglar som genomförs vid Ottenby fågelstation på Öland. Vi hoppas och anser att det stödet återupptas inom kort (vår anmärkning).

Gilla gärna