Blekinge Offshore läggs ner

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt biföll i februari 2013 uppförande av Blekinge Offshore i yttre Hanöbukten. Projektet skulle omfatta upp till 700 vindkraftverk och vid genomförande bli den största havsbaserade vindkraftparken i världen. Men det blir ingen vindkraftpark, i alla fall inte i nuvarande utformning. Regeringen har funnit att vindkraftverken och försvaret inte kan samexistera, enligt miljöminister Karolina Skog (MP).

BirdLife Sverige anser att riskerna för fågellivet generellt är mindre vid placering av vindkraft till havs jämfört med på land. Ett stort problem är dock att vindkraftsbolagen av ekonomiska skäl vill placera verken i så grunda vatten som möjligt och då lokaliseras projekten gärna till de utsjöbankar som är av avgörande betydelse för exempelvis övervintrande alfåglar och bergänder.

I yttre Hanöbukten är det emellertid en annan fågelskyddsaspekt som dominerat diskussionen. Inom BirdLife Sverige har vi nämligen, i likhet med Naturvårdsverket, ställt oss starkt skeptiska till att bygga en så stor vindkraftpark mitt i en av Europas viktigaste sträckleder. En stor andel av ejderpopulationen som passerar upp genom Östersjön varje vår flyger nämligen där.

Sträckkorridorens exakta läge och fåglarnas flyghöjd påverkas av rådande väder- och vindförhållanden, men en stor del av sträcket passerar oftast igenom föreslaget projektområde. På 1990-talet rörde det sig om mer än en miljon ejdrar varje vår, men artens kraftiga minskning har lett till att summorna numera är betydligt lägre. Även om studier pekar på att sjöfåglar till havs generellt väjer och flyger runt vindkraftparker måste det anses mycket vanskligt att placera ett så omfattande hinder i den betydelsefulla flyttvägen. Vilken exakt påverkan Blekinge Offshore skulle ha fått på det omfattande flyttfågelsträcket genom Hanöbukten är givetvis svårt att förutsäga. Hur som helst kunde regeringen undvika frågan genom att vid gårdagens avslag hänvisa till strategiska försvarsintressen.

Gilla gärna