Nytt förslag på reviderad vägledning för tjäder

BirdLife Sverige tagit fram en kunskapssammanställning om tjädern som presenterades och lades ut på vår hemsida för några veckor sedan.

Under drygt två års tid har vi gått igenom det mesta som skrivits om tjädern och hur den klarar sig i skogsbruket. Rapporten omfattar drygt 200 referenser. Våra slutsatser från arbetet med rapporten visar att nuvarande vägledning för tjädern har en del brister.

I detta förslag för ny vägledning för tjädern redogör vi för i detalj vari bristerna består. De artvisa vägledningarna är framtagna för att säkra arternas behov och för att de åtgärder som görs vid skogsbruksåtgärder inte skall påverka eller missgynna den kontinuerliga ekologiska funktionen hos arten. Vi anser att vägledningen idag har sådana brister att den ekologiska funktionen hos arten riskerar att påverkas negativt om hänsynen endast görs enligt dagens skrivningar i vägledningen.

Vi uppmanar därför skogsstyrelsens styrelse att ge i uppdrag till ArtDatabanken att revidera aktuell vägledning. Vi uppmanar även styrelsen att ge i uppdrag att granska våra förslag och de källor som finns kring dessa och utforma den reviderade vägledningen utifrån detta.

Christer Johansson, skogsansvarig styrelseledamot i BirdLife Sverige
Lotta Berg, ordförande i BirdLife Sverige

Hela avsnittet om tjädern finns här
Förslaget på ny reviderad vägledning laddar du ner här

Gilla gärna